ผมนายศํกดิ์มงคล ศิริมา กลุ่มนักศึกษา ผู้ดูแลเรื่องเว็บไซต์ตำบลกระสัง

ในเดือนกันยาผมนั้นได้รับหมอบหมายการเขียนประวัตบุคลสำคัญในตำบลกระสัง

บุคคลสำคัญที่ผมเลือกมานั้น คือ    นายกิมฮ้อ  เหลืองประภัสร์  (นายกเทศมนตรีตำบลกระสัง)

นายกิมฮ้อ  เหลืองประภัสร์  (นายกเทศมนตรีตำบลกระสัง)

ตลอดระยะเวลาได้บริหารงานเทศบาลตำบลกระสังคณะทำงาน ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจเพื่อให้ภารกิจบรรลุตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ตั้งไว้การพัฒนากระสังให้เป็นเมืองน่าอยู่จนได้รับรางวัลหนึ่งพันเมืองระดับโลก ด้านการรณรงค์พิทักษ์คุณภาพชีวิตและสุขภาพของคนเมืองจากองค์การอนามัยโลกและในด้านการศึกษาได้พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับประเทศ ซึ่งล้วนมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น การเจริญเติบโตของเทศบาลตำบลกระสังมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ทั้งนี้การดำเนินโครงการต่างๆที่ผ่านมาของเทศบาลสามารถดำเนินกิจกรรมครอบคลุมถึงแนวนโยบายในกาารพัฒนาหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน อาคารสถานที่ พร้อมที่จะให้บริการประชาชน ในการจัดกิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส อันเป็นศูนย์กลางในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ซึ่งชุมชนในเขตเทศบาลมีส่วนร่วมในการริเริ่มและพัฒนาให้เทศบาลเจริญก้าวหน้า การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เพราะสิ่งนี้คือหัวใจ
ของการบริหารท้องถิ่น เทศบาลได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดียิ่งจะมุ่งมั่นในการบริหารงาน แก้ไขปัญหาและปรับปรุงบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

นายกิมฮ้อ  เหลืองประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลกระสัง เป็นประธานดำเนินโครงการ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่ มอบพันธุ์พืชผักสวนครัวให้ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้นำไปปลูกที่บ้านพัก พร้อมร่วมกันปลูกผักแปลงสาธิต ณ บริเวณข้างๆอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลกระสัง ร่วมตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน  ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ให้พึ่งตนเองได้ ในสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า2019 คุกคามอยู่ในปัจจุบัน

แหล่งที่มา https://district.cdd.go.th/krasang

 

อื่นๆ

เมนู