ดิฉันนางสาวศุภนิดา สุขประเสริฐ เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน (บัณฑิตจบใหม่) หลักสูตร ID10 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประวัติ ประเพณี ความเชื่อและภูมิปัญญา ของบ้านม่วงเหนือพัฒนา หมู่ 16 ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นั้นได้มีผู้ให้ข้อมูลคือนางเนตรนภา พะนุมรัมย์ ตำแหน่งประธานอสม.หมู่16

“ประวัติหมู่บ้าน”

บ้านม่วงเหนือพัฒนาแยกออกจากบ้านม่วงเหนือหมู่ 2 เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2540 มาเป็นบ้านพัฒนาหมู่ 16 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและรับจ้างทั่วไป เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือติดกับบ้านม่วงเหนือหมู่ 2 ทิศใต้ติดกับห้วยปอบ้านบัว ทิศตะวันออกติดกับถนนลาดยางสายบุรีรัมย์-นางรอง ทิศตะวันตกติดกับห้วยปอบ้านไทรโยง ปัจจุบันมี 117 ครัวเรือน ประชากรรวม 335 คน

“ประเพณีและความเชื่อ”

การเล่นแม่มด

นางเนตรนภาได้เล้าว่า การเล่นแม่มดซึ่งเป็นการทำพิธีที่ทำขึ้นเพื่อเซ่นไหว้ตายายซึ่งเชื่อว่าตายายจะคุ้มครองและนำความสงบสุขมาสู่ลูกบ้านไม่ให้มีภัยอันตรายมาสู่หมู่บ้าน โดยจะจัดที่ศาลตายายท้ายหมู่บ้าน

โดยพิธีกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนของทุกๆปีพร้อมๆไปกับการจัดเทศกาลสงกรานต์ แต่ 2 ปีที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์การระบาดของ covid 19 ทำให้ไม่ได้ทำพิธีกรรมดังกล่าว

นางเนตรนภายังเล่าอีกว่าการเล่นแม่มดนั้นจะต้องหาคนทรงเจ้า เชื่อกันว่าเป็นสื่อกลางขอเทวดา มีหูทิพย์ ตาทิพย์ มีหน้าที่ทำนายสาเหตุและปัดเป่าโชคร้ายหรืออาการเจ็บป่วยทั้งหลาย ซึ่งจะมีการทำกระทงกาบกล้วยเพื่อใส่ของเซ่นไหว้ต่างๆลงไปเช่น พริก เกลือ ข้าว ปลาทูเป็นต้น เมื่อเสร็จพิธีกรรมแล้วนั้นก็จะเหมือนเป็นการนำเคราะห์ออกจากตัวเราและออกจากหมู่บ้าน

ที่มา: Museum Thailand

“ภูมิปัญญา”

ในหมู่บ้านมีคุณตาย้อม การัมย์ ซึ่งเป็นคนประเทศกัมพูชา แต่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน ทำอาชีพเป็นพราหมณ์ประจำหมู่บ้าน ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แก้เคราะห์ เสริมดวง ยกศาลเจ้า ในปัจจุบันคุณตายอมเสียชีวิตไปนานแล้ว อีกครั้งภายในหมู่บ้านยังมีการทำงานจากสารจะเป็นการทำเครื่องมือประกอบอาชีพแบบทั่วไปเช่น ไซ สุ่มไก่ เลือกคนที่ยังทำอยู่ชื่อว่านายเอกชัย นาคพูนทอง ชื่อเล่นเอก

ที่มา: phakhong.com

ลิ้งค์แบบทดสอบประจำเดือน:https://forms.gle/zrS6xKdCx6qnKL8V6

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู