เป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจ และเป็นการให้ความรู้พื้นฐานด้านผลิตภัณฑ์และพัฒนาทักษะในการประดิษฐ์คิดค้นสุตรสบู่แต่ละกลิ่น ให้เป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมต่อชุมชน เพื่อสร้างและพัฒนาคนในชุมชน ให้มีความรู้ความสามารถทางการผลิตและขายที่มีความหลากหลายซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  ทั้งนี้งานจะสำเร็จตามเป้าหมายได้ ต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุนชุน และต้องมีผู้ชี้แนะ  คอยสนันบสนุนส่งเสริมให้ชุมชุนได้รับความรู้อยู่เสมอ ตลอดจนสนับสนุนให้ชุมชนสามารถเรียนรู้และปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในการทำงาน หรืออะไรก็ตาม ไม่ได้จะต้องเป็นไปตามสิ่งที่คนอื่นคิดเสมอไป ความสำเร็จของคุณ คุณควรเป็นผู้กำหนดเป้าหมาย เพื่อที่คุณจะสามารถบรรลุความสำเร็จของคุณได้ เพราะว่าเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญ หากคุณมีเป้าหมายที่มั่นคง จะต้องใช้เส้นทางอ้อมไกลแค่ไหน คุณก็ยังรู้ได้ว่าสิ่งที่คุณต้องการจริง ๆ นั้นคืออะไร


        อุปสรรคในการทำงานคือ ชาวบ้านไม่ค่อยให้ความร่วมมือ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID – 19 ) ชาวบ้านกลัวการแพร่เชื้อจากผู้ปฏิบัติงานและยังขาดความรู้พื้นฐานด้านการทำสบู่  วิธีการแก้ไข  คือ แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนและสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน อบรม และชี้แนะการทำสบู่เบื้องต้นให้กับชาวบ้าน อธิบายหลักการและเหตุผล รวมถึงประโยชน์ที่ชาวบ้านและชุมชนจะได้รับ   รับมือและแก้ปัญหาในทางออกที่ทำได้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ ก็มันต้องผ่านไปให้ได้ สิ่งที่ทำได้และงานที่คุณได้รับมักเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ ไม่เคยทำ ไม่เคยเรียนมาก่อน เรื่องความชำนาญจึงเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่ง คุณอาจรู้สึกว่างานยากเกินไปสำหรับคุณ แต่เมื่อคุณเรียนรู้มันสักระยะหนึ่ง คุณจะรู้สึกชินกับมัน และสามารถทำงานได้ดีขึ้น

 

อื่นๆ

เมนู