ข้าพเจ้านายชโลธร แสนคนึง ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ID10-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ  (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

งานที่ได้รับมอบหมาย           

ในช่วงแรกของงานที่ได้รับมอบหมาย

หลังจากผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์แล้ว ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ ในเขตตำบลกระสัง โดยในการทำงานในเขตตำบลกระสัง อำเภอในเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการประชุมวางแผน ได้แบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 4 หมู่บ้าน ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 19 หมู่บ้านในตำบลกระสัง ซึงกลุ่มของข้าพเจ้าได้รับผิดชอบพื้นที่ทั้งหมด 4 หมู่  ซึงตัวข้าพได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านดอนหวาย ซึ่งมีประชากรอยู่ทั้งหมด 393 คน 108 หลังคาเรือน ในช่วงแรกของการทำงานจะเป็นการลงสำรวจข้อมูลพื้นฐานของชาวบ้านในพื้นที่ โดยพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและเกษตรกร ลักษณะพื้นที่โดยรวมคือร้อยละ 80เป็นพื้นที่ทำการเกษตรซึ่งจุดเด่นของพื้นที่นี้คือมีพื้นที่ที่ยังอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำที่ไม่ขาดแคลน ชาวบ้านจะทำการการเกษตรตลอดทั้งปี ช่วงฤดูการทำนาชาวบ้านก็จะทำนาตามปกติ หลังจากเก็บเกี่ยวผลิตเสร็จชาวบ้านจะใช้พื้นที่เพื่อปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ไม่ให้พื้นที่ของตัวเองว่างเปล่า หลังจากที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ ข้าพเจ้ายังพบอีกว่ามีบางครอบครัวที่ทำการเกษตรผสมผสาน โดยที่ไม่ทำนา โดยที่ชาวบ้าน จะแบ่งพื้นที่ของตัวเองออกเป็นหลายๆส่วนไว้สำหรับ ปลูกพืช ทั้งพืนบนดินและในน้ำ เลี้ยงสัตว์ ทั้งสัตว์บกแและสัตว์น้ำ นอกจากการลงพื้นที่ ในตัวของข้าพเจ้า ยังมีหน้าที่ในการตัดต่อคลิบวิด๊โอประจำกลุ่มอีกด้วย

ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน 

1.อุปสรรคในการทำงานร่วมกับทีมงาน  ในการปฏิบัติงานช่วงแรกเนื่องจากผู้ปฏิบัติงานไม่ได้มีความรู้จักกันจึงทำให้ช่วงแรกเป็นการทำงานที่แยกกันทำงาน ไม่มีการพูดคุยกัน ไม่มีการวางแผน ทำให้งานออกมาล่าช้า ไม่เป็นอย่างที่ควร

2. บริบทของชุนชน เนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่ มีอาชีพเป็นเกษตรกรต้องออกไปทำงานในพื้นที่ไร่นาของตัวเอง การลงพื้นที่ตามไปเก็บข้อมูลพื้นฐานจึงทำได้ยากและล่าช้า

3.ปัญหาเรื่องการระบาดของโรคโควิด-19  ในการลงพื้นที่ ชาวบ้านบางส่วน วิตกกังวลเรื่องการติดต่อของเชื้อจึงไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล

4.อุปสรรคในการทำคลิบวิดีโอประจำกลุ่ม เนื่องจากข้อมูลมีน้อย จึงทำให้สร้างวิดีโอที่มีความน่าสนใจได้ยาก รวมถึงการมีรูปภาพและวิดีน้อย เนื่องจากชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือในการบันทึกรูปภาพและวิดีโอ

สิ่งที่ได้รับจากการทำงาน   

1.ได้ฝึกทักษะการติดต่อสื่อสารกับผู้นำในแต่ละชุมชนคนในชุมชน เพิ่มความกล้าในการพูดคุยกับคนที่ไม่คุ้นเคย

2.จากการปฏิบัติงานและได้ลงพื้นที่จริงทำให้ได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้าน ได้สัมผัสบรรยากาศที่ดีของคนในชุมชน

3.หลังจากที่ได้รับอุปสรรคมาทำให้ให้มีข้อคิดเพื่อนำไปปฏิบัติงานต่อไป

         

     

ในช่วงที่สองของการทำงาน

ในช่วงที่สองของการทำงาน ตัวของข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ ได้รับหน้าที่ในการเขียนเว็บไซต์เกี่ยวกับข้อมูลโดยทั่วไปที่รวบรวมมาจากการลงพื่นที่ที่แต่ละกลุ่มนั้นรวบรวมมาเพื่อจัดทำเว็บไซต์เป็นของกลุ่มงานกระสังขึ้นมา โดยในด้านการเขียนเว็บไซต์ มีกลุ่มผู้รับผิดชอบอยู่ 3 คนในกลุ่ม ซึ่งได้รับหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลและนำมาเขียนเว็บไซต์แตกต่างกันไป   ซึ่งการสร้างเว็บไซต์นั้นสร้างเพื่อ  -ช่วยส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันในด้านธุรกิจ
– ช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
– ช่วยให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า หรือผู้ใช้บริการเป้าหมายได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง และทั่วโลก
– ช่วยขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต สร้างรายได้โดยไม่ต้องมีหน้าร้าน หรือสำนักงาน
– สามารถให้บริการต่างๆ ของธุรกิจหรือองค์กรแบบออนไลน์ เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า
– ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และทันสมัย ให้กับองค์กร บริษัท และธุรกิจต่างๆ

อื่นๆ

เมนู