ข้าพเจ้า นางสาวฉัตรวลี โขงรัมย์  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) เป็นโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการจ้างงาน ประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้มีงานทำ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยบูรณาการการทำงานแบบบูรณาการในพื้นที่ตำบล และข้าพเจ้าได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ถูกจ้างงานในโครงการนี้ ตัวข้าพเจ้าซึ่งจบจากสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คือการบริหารและการจัดการในหน่วยงานและองค์การต่าง ๆ  เรื่องปากท้อง ความสุขของส่วนรวมประชาชน ข้าพเจ้าคิดว่าสามารถที่จะนำความรู้ความสามารถรวมถึงทฤษฎีที่ได้จากการเรียนและประสบการณ์การทำงาน เช่น งานเอกสาร การติดต่อสื่อสาร มาประยุกต์ใช้กับงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น เริ่มปฏิบัติหน้าที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยการเริ่มประชุมออนไลน์กับอาจารย์และทีมงาน เพื่อแนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน กลุ่มปฏิบัติงาน รวมถึงหมู่บ้านที่ต้องรับผิดชอบ ซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบทำงานร่วมกับกลุ่ม เกษตรปลอดภัย รับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน คือ บ้านน้อยสุขเจริญ บ้านโพธิ์ บ้านดอนหวาย และบ้านใหม่พัฒนา

ข้อมูลพื้นที่ที่รับผิดชอบ

พื้นที่ของหมู่บ้านเดิมเป็นที่ตั้งของชุมชนโนนบ้านเก่า ตั้งแต่ปี 2450 ชุมชนโนนบ้านเก่า ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ จากการเกิดโรคระบาด ทำให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นฐาน ห่างออกไปจากชุมชนดั้งเดิม ประมาณ 1 กิโลเมตร ประกอบกับ มีการเพิ่มของจำนวนประชากรในระยะต่อ ๆมา จนถึงปัจจุบัน จึงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน คือ   บ้านน้อยสุขเจริญ บ้านโพธิ์ บ้านดอนหวาย และบ้านใหม่พัฒนา

  1. หมู่ 6 บ้านโพธิ์ เดิมเป็นชุมชนหลักของ 4 หมู่บ้าน ชื่อชุมชนโนนบ้านเก่า ปัจจุบันมีบ้าน 106 หลังคาเรือน ประชากร 352 คน
  2. หมู่ 13 บ้านน้อยสุขเจริญ เดิมชื่อชุมชนโนนบ้านเก่าหรือตั้งอยู่ที่บ้านโพธิ์ในปัจจุบัน ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ แต่ปัจจุบันแยกออกมาเป็นบ้านน้อยสุขเจริญ ตำบลกระสัง โดยแยกออกมาจากบ้านเดิมมาทางทิศตะวันตก ปัจจุบันมีบ้าน 135 หลังคาเรือน ประชากร 526 คน
  3. หมู่ 7 บ้านดอนหวาย มีจำนวนครัวเรือน 133 หลังคาเรือน เป็นประชากร 538 คน ที่ตั้งบ้านดอนหวาย หมู่ 7 ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
  4. หมู่ 18 บ้านใหม่พัฒนา เดิมทีชุมชนหมู่ 18 บ้านใหม่พัฒนา  เป็นชุมชนเดียวกันกับหมู่ 7  บ้านดอนหวาย ต.กระสัง  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ แต่ต่อมาเมื่อจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นทำให้แยกหมู่บ้านหมู่ที่ 7  ออกมาเป็น  2 หมู่บ้าน  คือ  หมู่ 7  เดิม บ้านดอนหวาย  และ  หมู่  18  บ้านใหม่พัฒนา   โดยแบ่งตามภูมิประเทศเป็นหลักด้วย  หมู่ 18  จะอยู่คนละฝั่งคลองส่งน้ำต้องข้ามสะพานไป  ช่วงแรกมีจำนวนหลังคาเรือนอยู่ประมาณ  48  กว่าหลังคาเรือน  ปัจจุบันมีอยู่  50 กว่าหลังคาเรือน

ชาวบ้านทั้ง 4 หมู่บ้าน  นับถือศาสนาพุทธ  มีประเพณีทางศาสนา เช่น ประเพณีทอดกฐิน ประเพณีทอดผ้าป่า เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้ชาวบ้านทั้ง 4 หมู่บ้านได้พบปะพูดคุยกัน ถามสาระทุกข์สุกดิบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

สำหรับพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้ง 4 หมู่บ้าน ซึ่งข้าพเจ้าเป็นคนในพื้นที่ อาศัยอยู่ที่บ้านน้อยสุขเจริญ และทั้ง 4 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ มีการประกอบอาชีพ ทำนา ทำเกษตร เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย พนักงานบริษัท และข้าราชการเป็นต้น ซึ่งประชากรส่วนใหญ่มีฐานะปานกลางไปจนถึงยากจนและเป็นเกษตรกร มีการเลี้ยงโค กระบือ หลายหลังคาเรือน และจากการที่ข้าพเจ้าเป็นคนในพื้นที่โดยตรง พบว่าข้อดีของชาวบ้านในพื้นที่เป็นส่วนใหญ่จะให้ความร่วมมือกับกลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัย เป็นอย่างดี ในการเข้ารับฟังการอบรมต่าง ๆ ที่ได้จัดขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อชาวบ้านและชุมชนในการนำความรู้ไปพัฒนาและต่อยอดได้

 

 

เนื่องจากข้าพเจ้าเป็นทีมงานที่เข้ามาใหม่หลังจากได้ร่วมทำงานกับกลุ่มที่ได้รับมอบหมายพบว่าสมาชิกในกลุ่มจะมีหน้าของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปตามสิ่งที่ตนเองถนัด ส่วนข้าพเจ้าจะได้รับผิดชอบเป็นงานเอกสาร ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากสมาชิกในกลุ่มเป็นอย่างดี จากนั้นข้าพเจ้าได้พบกับเพื่อนสมาชิกกลุ่มใหญ่ของตำบลกระสังในวันที่เข้าร่วมกิจกรรมการมอบรางวัล ชุมชนชมเพลิน วันที่ 6 ตุลาคม 64 ณ ศาลากลางบ้านโพธิ์ไทร ซึ่งได้มีโอกาสพบปะอาจารย์และทีมงานของอบต.กระสัง โดยมีการประชุมมอบหมายงานร่วมถึงสอบถามความคืบหน้าของโครงการที่ได้ดำเนินการไว้ สำหรับอาจารย์ที่ดูแลในโครงการ ของอบต.กระสัง ได้ให้คำแนะนำในการทำงาน การลงพื้นที่ รวมถึงการเขียนรายงานต่าง ๆ ทำให้เข้าใจการทำงานมากยิ่งขึ้น

 

 

จากการที่ได้เข้าร่วมทำงานกับโครงการนี้สิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับ

-ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม การมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

-ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับชุมชน ซึ่งเราต้องทราบถึงปัญหาของชุมชน และความต้องการของชุมชน เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาจัดทำโคงการต่าง ๆให้กับชุมชนได้

-ได้เรียนการที่จะพัฒนาการเกษตรของชุมชน ทั้งด้านอาชีพและผลผลิตทางการเกษตร  การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

 

แบบทดสอบhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH1GS3GHJ9v9PoLDwAwi10rx6QsLnjQe5hrVCtIN2L1iVVxw/viewform

 

 

อื่นๆ

เมนู