ข้าพเจ้านางสาวจุฬารัตน์ โพธิ์กลาง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา หลักสูตร ID10 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความนี้ เป็นบทความแรกที่ดิฉันจะได้กล่าวถึงเรื่องราวและศักยภาพของตำบลกระสัง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ฉันได้รับหน้าที่ให้ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 3 เดือน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลแบบบูรณาการ)

ตำบลกระสังประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งหมด 19 หมู่บ้าน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 23.6 ตารางกิโลเมตร ซึ่งตำบลกระสังนั้นอยู่ห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์เพียง 6 กิโลเมตร มีถนนสายหลักตัดผ่าน ทำให้ชาวบ้านในตำบลกระสังสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกสบาย ในตำบลกระสังมีทั้งโรงแรม ปั๊มน้ำมัน บริษัทห้างร้านต่างๆมากมาย แม้ว่าตำบลกระสังจะเป็นหมู่บ้านที่มีความเจริญแล้ว แต่ชาวบ้านส่วนมากก็ยังมีการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมไว้ ทั้งการแซนโฎนตา ลีงมะม๊วด เป็นต้น อีกทั้งยังมีการอนุรักษ์การทอผ้า และทอเสื่อในบางหมู่บ้านของตำบลกระสังอีกด้วย ประชากรในตำบลกระสังส่วนมากประกอบอาชีพรับจ้าง รองลงมาคืออาชีพเกษตรกร ทำไร่ ทำนา และปศุสัตว์ อีกทั้งยังมีการรวมกลุ่มของชาวบ้านทอผ้า และผลิตชุดสำเร็จรูป รวมถึงกระเป๋า เพื่อจัดจำหน่ายเป็นสินค้า OTOP ของตำบลกระสังเรียกได้ว่า เป็นตำบลที่มีศักยภาพทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเลยค่ะ

ตำบลกระสังมีอะไรบ้าง?

สถานที่ราชการ

ในตำบลกระสังมีสถานศึกษาก่อนปฐมวัยจำนวน 2 แห่ง และการศึกษาประถมศีกษาอีก3แห่ง นอกจากนี้ยังมีสถานที่สำหรับให้บริการประชาชนในด้านสาธารณสุขอีก1แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่12 ของตำบลกระสังนั่นเอง รวมถึงองค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง ก็ตั้งอยู่บนพื้นที่บ้านกระสังเช่นกัน

สถาบันทางศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลกระสังนับถือศาสนาพุทธ ในพื้นที่ตำบลกระสังมีวัด4แห่ง และสำนักสงฆ์4แห่ง เมื่อมีงานบุญ ประเพณี ชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านก็จะไปทำกิจกรรมทางศาสนาในวัดใกล้บ้านของตนเอง

ประเพณีและความเชื่อ

ประเพณีและความเชื่อของหมู่บ้านกระสังคือการทำบุญศาลตาปู่จะทำเป็นประจำทุก ๆ ปี การเล่นมะม๊วดจะทำเพื่อบูชาบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว โดยการนำกระดูกของบรรพบุรุษมาร่วมทำบุญและมีการเล่นมะม๊วดซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับการเข้าทรง ในการเล่นมะม๊วดนั้นจะมีการให้วิญญาณที่ล่วงลับไปแล้วเข้ามาในร่างของคนที่ทำพิธี  จากนั้นก็จะสามารถสื่อสารกับผู้คนที่มาร่วมพิธีได้

สถานที่แนะนำ

ไทรโยงคาเฟ่แอนด์รีสอร์ท สถานที่แห่งนี้มีทั้งรีสอร์ทที่สะอาด เงียบสงบ เป็นส่วนตัว ท่ามกลางธรรมชาติ พร้อมด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน และยังมี “ไทรโยงคาเฟ่” ร้านกาแฟเล็กๆตั้งอยู่ริมท้องทุ่งนา มีกาแฟรสชาติเข้มข้น พร้อมทั้งเครื่องดื่มร้อน-เย็นอีกหลายเมนู และอาหารทานเล่นไว้บริการทั้งลูกค้ารีสอร์ทและลูกค้าจากภายนอกอีกด้วยค่ะ

ที่ตั้ง : 18 หมู่3 ต.กระสัง ถ.บุรีรัมย์-ลำปลายมาศ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

คาเฟ่ เปิดบริการ : 09:00 – 18:30

รีสอร์ท เปิดบริการ : 24 ชั่วโมง

 

อื่นๆ

เมนู