ข้าพเจ้า  นายนันทพล สอิ้งรัมย์  ประเภทประชาชน  ตำบลกระสัง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : ID 10 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการครอบคลุมพื้นที่ตำบลทั่วประเทศ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นหน่วยบูรณาการโครงการ และจ้างนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป ร่วมพัฒนาพื้นที่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน รวมทั้งเป็นการสร้างประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ทักษะด้านต่างๆ อันนำไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนา และต่อยอดสู่การประกอบอาชีพต่อไป

ข้าพเจ้าได้รับคัดเลือกในกลุ่มประชาชนทั่วไป ทำงานพื้นที่ตำบลกระสัง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ในโครงการนี้  เริ่มปฏิบัติงาน  วันที่ 1 ตุลาคม  2564  โดยมีการประชุมกับอาจารย์และทีมงาน เพื่อแนะนำรายละเอียดในการปฏิบัติงาน และพื้นที่หมู่บ้านที่เข้ารับผิดชอบในการทำงานของทีม  ตำบลกระสัง มีหมู่บ้านทั้งหมด  19  หมู่ จัดแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่ม A : ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร
– หมู่ที่ 1 บ้านกระสัง
– หมู่ที่ 12 บ้านกระสัง
– หมู่ที่ 14 บ้านกระสัง
– หมู่ที่ 17 บ้านกระสังสุขสันต์
กลุ่ม B : ผลิตภัณฑ์งานเกษตรปลอดภัย
– หมู่ที่ 6  บ้านโพธิ์
– หมู่ที่ 7  บ้านดอนหวาย
– หมู่ที่ 13 บ้านน้อยสุขเจริญ
– หมู่ที่ 18  บ้านใหม่พัฒนา
กลุ่ม C : ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ
– หมู่ที่ 5 บ้านหนองม้า
– หมู่ที่ 8 บ้านโพธิ์ไทร
– หมู่ที่ 9 บ้านหนองหว้า
– หมู่ที่ 15 บ้านโนนรัง
กลุ่ม D : ผลิตภัณฑ์งานจักสาน
– หมู่ที่ 2 บ้านม่วงเหนือ
– หมู่ที่ 4 บ้านเครือชุด
– หมู่ที่ 11 บ้านลำดวน
– หมู่ที่ 16 บ้านม่วงเหนือพัฒนา
กลุ่ม E : พัฒนาท่องเที่ยวไทรโยง
– หมู่ที่ 3 บ้านไทรโยง
– หมู่ที่ 19 บ้านไทรโยงเหนือ
– หมู่ที่ 10 บ้านกลันทา

ซึ่งข้าพเจ้าได้รับผิดชอบพื้นที่หมู่ 17 บ้านกระสังสุขสันต์  มีผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายรัตน์ชัย  อนันตจันทรา  มีประชากร  140 ครัวเรือน  ชาย จำนวน 139  คน  หญิง จำนวน 145  คน  รวมมีประชากร  284  คน  สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ดอน และราบลุ่มบางส่วน สภาพดินในที่ดอนเป็นดินเหนียวและดินร่วมปนทราย เหมาะสำหรับการทำนา ประชากรส่วนใหญ่ มีการประกอบอาชีพ ทำนา ทำเกษตร เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย พนักงานบริษัท และข้าราชการ  เป็นต้น  ส่วนสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น โรงเรียน  วัด  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยงานราชการ  คือ องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง ใช้พื้นที่ร่วมกับหมู่ 12 บ้านกระสัง เนื่องจากมีพื้นที่อยู่ติดกัน

ร้านขายของชำในพื้นที่

               

พื้นที่ที่ผู้ใหญ่วางแผนที่จะเป็นถนนออกกำลังกายของหมู่บ้าน และเป็นพื้นที่ในเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนชมเพลิน

         

         

 

 

อื่นๆ

เมนู