บทความเกี่ยวกับการทำงานพัฒนาพื้นที่ตำบลกระสังอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เดือนแรกของข้าพเจ้า

  1. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้จัดทำบทความ

1.1 ข้าพเจ้านายธิติวุฒิ ชุติมามาศ บัณฑิตจบใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบในฐานะผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ถูกจ้างงานในโครงการนี้

1.2 ชื่อโครงการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

1.3 วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้เกิดการจ้างงานในประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่และนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยบูรณาการ การทำงานพัฒนาพื้นที่ในระดับตำบล

1.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาใช้คอมพิวเตอร์มาประยุกต์กับงานด้านศิลปะเพื่อใช้ประโยชน์ในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และข้าพเจ้าเชื่อว่าจะสามารถนำวิชาความรู้เหล่านี้มาสนับสนุนโครงการในด้านการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์เพื่อนำเสนอแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาพื้นที่ตำบลกระสังอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งครอบคลุม 4 หมู่บ้านคือ บ้านน้อยสุขเจริญ บ้านโพธิ์ บ้านดอนหวาย บ้านใหม่พัฒนา

1.5 ข้าพเจ้าได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 1 กันยายน 2564 ด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการนี้ว่าเป็นโครงการที่ข้าพเจ้าต้องร่วมกับทีมงานอีก 3 คนพร้อมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาอีก 1 ท่าน ที่มีหน้าที่ต้องประสานงานกับผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตตำบลกระสังที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบอยู่ โดยขอบเขตการทำงานคือการผลิตเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และการสร้างเพจในเฟสบุ๊คที่จะนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตำบลกระสังและแผนภาพต่างๆเพื่อประชาชนในตำบลกระสังจะสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ของตัวเองต่อไป

1.6 ความคาดหวังของข้าพเจ้า หวังว่าจะสามารถผลิตเอกสารการพัฒนาพื้นที่ตำบลกระสังที่สามารถนำไปปฏิบัติการได้อย่างแท้จริง

2. ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับหลังบรรลุเป้าหมายของโครงการ

2.1 ชุมชนจะได้หนังสืออีบุ๊คเพื่อ เป็นเอกสารที่ทำให้ชุมชนได้เห็นกับสิ่งที่โครงการ u2t เข้ามาดำเนินการในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน พร้อมทั้งได้เพจเฟสบุ๊คที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆของชุมชนสู่การตลาดต่อไปในอนาคต

2.2 ชุมชนได้เรียนรู้การร่วมงานด้านวิชาการกับทีมงานที่เข้ามาช่วยในการเข้ามาพัฒนาพื้นที่ ซึ่งจะทำให้เป็นแนวทางที่จะประสานงานขอความสนับสนุนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป

2.3 ชุมชนได้แนวทางในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนด้วยวิธีการกระตุ้นให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกันทำงาน

   

3. สิ่งที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากการทำงาน

3.1 ข้าพเจ้าได้เพิ่มเติมความรู้ทางทฤษฏีที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

3.2 ข้าพเจ้าได้เรียนรู้การทำทฤษฏีต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ

3.3 ข้าพเจ้าได้เรียนรู้การทำงานแบบเป็นทีม

3.4 ข้าพเจ้าได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับชุมชนพร้อมทั้งได้ลงมือปฏิบัติ

3.5 ข้าพเจ้าได้รับความรู้ด้านการเขียนบทความโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำ

3.6 ข้าพเจ้าได้รับความรู้เกี่ยวกับการเกษตรจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงและ ได้ปฏิบัติจริงโดยนำพันธุ์ไม้ไปเพาะปลูกร่วมกับชุมชน

3.7 ข้าพได้เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ร่วมกับชุมชนทั้งในแง่ทฤษฏีและปฏิบัติ โดยจะจัดทำเป็นเอกสารอีบุ๊คและเพจเฟสบุ๊คของชุมชนเพื่อแนะนำพื้นที่และผลิตภัณฑ์ของชุมชน

3.8 ได้เรียนรู้และปฏิบัติการทำงานร่วมกันแบบเป็นทีมตลอดจนการทำงานร่วมกับชุมชน

   

4. ปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านมา 1 เดือน

4.1 ข้าพเจ้าค่อนข้างมีปัญหากับการทำงานเนื่องจากไม่มีประสบการณ์ในการพบปะพูดคุยกับผู้คนมากนัก

4.2 ข้าพเจ้าจะมีปัญหาในเรื่องของการเขียนบทความเพราะไม่ค่อยได้มีโอกาสในการเขียนเล่าเรื่องสักเท่าไหร่

 

 

https://forms.gle/Zswjvrwr417xR8Yu5

อื่นๆ

เมนู