1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ศึกษาและบันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อมชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนเพื่อวิเคราะห์องค์ความรู้ในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลกระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ศึกษาและบันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อมชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนเพื่อวิเคราะห์องค์ความรู้ในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลกระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

นายอำนวย จิตไทย ประเภทประชาชน

การดำเนินงานสำรวจข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลในระบบ CBD ผ่านออนไลน์เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ ได้นำไปวิเคราะห์หาองค์ความรู้ที่หลากหลายแขนงมาศึกษาหาแนวทางการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในอนาคต ข้าพเจ้ารับผิดชอบในตำบลกระสังในฐานะผู้ปฏิบัติประเภทประชาชนรับผิดชอบในพื้นที่บ้านม่วงเหนือหมู่ 2 บ้านเครือชุด หมู่ 4 บ้านลำดวน หมู่ 11 และบ้านม่วงพัฒนา หมู่ 16 อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  ตำบลกระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ได้รับผิดชอบด้านการเกษตร พืช สัตว์ และแล่งน้ำ จากการสำรวจด้านพืชในการบันทึกข้อมูลลงระบบ CBD จะเห็นว่าส่วนใหญ่ชุมชนจะทำนากันเป็นจำนวนมาก รองลงมาจะปลูกผักบุ้งขายและปลูกพืชที่เป็นเครื่องเคียงสำหรับทำอาหารในครัวเรือน เช่น มะนาว ตะไคร้ พริก ผักชี หอม กระเทียม เป็นต้น ส่วนสัตว์ในชุมชนส่วนใหญ่จะมีการเลี้ยววัว รองลงมาเลี้ยงควาย เลี้ยงหมูและเลี้ยงไก้พันธุ์พื้นบ้าน ตามลำดับ ซึ่งข้าพเจ้าได้เก็บข้อมูลทั้งหมดจำนวน 101 รายการ ดังนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับพืชจำนวน 68 รายการ  สัตว์จำนวน 14 รายการ  แหล่งน้ำจำนวน 2 รายการ การเกษตรจำนวน 10 รายการ และ อาหารจำนวน 7 รายการ

สระม่วง

ห้วยปอ

จากการสำรวจข้อมูลในชุมชนด้านเกษตร ชุมชนส่วนใหญ่มีการทำนาเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการปลูกข้าวในตำบลกระสัง มีวิธีที่หลายหลายขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่นั้นๆ เช่น ในพื้นที่ราบลุ่มก็จะมีการปลูกข้าวแบบข้าวนาหว่านหรือข้าวนาดำ ส่วนในพื้นที่ที่มีสภาพสูง ๆ ก็จะปลูกข้าวนาแบบขั้นบันไดขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่สามารถกักเก็บน้ำให้ได้ การปลูกข้าวนาในสภาพพื้นที่ลุ่มน้ำขังจะต้องใช้ต้นกล้าข้าวทำการปักดำลงไปในดินแปลงนา ซึ่งจะมีขั้นตอนของการปลูกข้าวแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะต้นกล้า และระยะปักดำ โดยในแต่ระยะจะสามารถนำเครื่องจักรกลเกษตรมาใช้ เช่น รถไถนา เครื่องดูดน้ำ จอบ เป็นต้น บางชุมชนจะปลูกข้าวนาหว่านจะมีอยู่ 2 แบบ คือ การหว่านข้าวนาน้ำตมและการหว่านข้าวนาแห้ง ซึ่งทั้ง 2 แบบขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่ โดยแต่ละวิธีมีการใช้เครื่องจักรกลเกษตรมาช่วยในการดำเนินการ เป็นการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่ที่มีน้ำหรือในเขตชลประทาน ซึ่งจะต้องมีการเตรียมพื้นที่ทำนาให้เป็นตมเสียก่อนที่จะทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เพาะให้งอกเล็กน้อยลงไป โดยมีการใช้เครื่องจักรกลเกษตรรถไถนาเข้ามาดำเนินการ

ชุมชนที่ข้าพเจ้าได้ติดตามศึกษารูปแบบสารสนเทศที่เป็นแนวทางจากเว็บไซต์คือตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติที่เว็บไซต์  http://u2t.bru.ac.th/education/ed05/ed05-11-mukkarins/ ซึ่งเป็นตำบลที่มีการประกวด Hackathon เข้ารอบชิงชนะที่ส่วนกลางในการแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าภูอัคนี เป็นตำบลที่น่าสนใจ น่าศึกษาเพราะมีความโดนเด่นและเกิดการนำทรัพยากรที่มาค่ามาใช้คือบริเวณพื้นที่ของภูเขาไฟพระอังคารที่เป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว และได้รับการสำรวจว่าเป็นดินที่มีคุณภาพเหมาะสมแก่ภาคการทำการเกษตร นำดินมาย้อมสีผ้าซึ่งดินมีคุณสมบัติพิเศษมีความคงทนและติดผ้าง่าย จึงมีการนำมาทำการมัดย้อมกับผ้าฝ้ายและชนิดอื่น ๆ เป็นของดีของเด่นในพื้นที่ของตำบลเจริญสุขและเป็นสินค้าทางภูมิปัญญาที่สำคัญยิ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ มีชื่อเสียงสามารถประชาสัมพันธ์ไปทั่วประเทศได้จึงเป็นสารสนเทศที่ข้าพเจ้าสนใจและมีเอกลักษณ์ที่เป็นของพื้นที่เอง ดังนั้นสิ่งที่สำคัญตำบลกระสังจะต้องหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นหลักและทำให้เป็นเอกลักษณ์ประจำของพื้นที่และประชาสัมพันธ์ต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู