กระผม นายอภิสิทธิ์  คะริบรัมย์  ประเภทประชาชน ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

       หลักสูตร ID-10 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

       กระผมได้รับมอบหมายให้เขียนสรุปเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล CBD และการทำงาน E – BOOK  โดยได้รับผิดชอบพื้นที่หมู่ 14 บ้านกระสัง อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

        จากการเก็บข้อมูล CBD ของข้าพเจ้าเก็บรวบรวมได้ทั้งหมด 18 รายการ รายละเอียดดังนี้

 

การเก็บข้อมูล CBD หมู่ 14
ลำดับ หัวข้อ ผลการสำรวจ
1
ผู้ที่ย้ายกลับ เนื่องจากสถานการณ์โควิด
2 แหล่งท่องเที่ยว 1
3 ที่พัก/โรงแรม 2
4 ร้านอาหารในท้องถิ่น 2
5 ร้านอาหารที่น่าสนใจในท้องถิ่น 1
6 เกษตรในท้องถิ่น 2
7 พืชในท้องถิ่น 3
8 สัตว์ในท้องถิ่น 7
9 ภูมิปัญญาในท้องถิ่น  –
10 แหล่งน้ำในท้องถิ่น  –

 

                        จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลหมู่ 14 บ้านกระสังนั้น พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างอาชีพรองลงมาคืออาชีพเกษตรกรทํานา,ทําสวน,ทําไร่ ในหมู่บ้านมีการปลูกพืชหลากหลายชนิด เช่น กล้วย อ้อย  ข้าว สวนยางพารา อีกทั้งยังมีการเลี้ยงสัตว์ท้องถิ่น เช่น วัว  ควาย ไก่ หมู หมา แมว มีที่พัก/โรงแรม และร้านอาหารขนาดเล็กเนื่องจากหมู่บ้านอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้า มีความเป็นอยู่แบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท จึงทำให้มีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไป แต่ยังคงมีการยึดมั่นในขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม แบบเดียวกันอยู่

                    

     

     

   

                 สิ่งที่น่าสนใจจากการเก็บข้อมูล CBD ในพื้นที่หมู่ 14  คือ สวนของคุณจินดา วะโรมรัมย์ กำลังเตรียมทำสถานที่เพื่อเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน โดยเป็นการทำเกษตรแบบผสมผสาน ตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีทั้งการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ แหล่งน้ำ และมีร้านคาเฟ่ภายในสวน เพื่อให้บุคคลภายนอกได้เข้ามาเที่ยวชมธรรมชาติและพักผ่อน  โดยจะใช้ชื่อแหล่งท่องเที่ยวว่า สวนจินดาวรรณ

 

               

                

                                                                             

บทความนี้กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามารับชม  รวมทั้งเป็นรูปแบบสารสนเทศชุมชนที่เป็นแนวทาง แนวปฏิบัติที่ดี เช่น เพจ เฟซบุค หรืออีบุค ของพื้นที่ตำบลกระสัง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14 บ้านกระสัง และคุณจินดา วะโรมรัมย์  ที่ให้ความร่วมมือในการสอบถามข้อมูล ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับ

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         

อื่นๆ

เมนู