ข้าพเจ้า นางสาวฉัตรวลี โขงรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร ID-10 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

สำหรับบทความในเดือนนี้ เป็นการสรุปการเก็บข้อมูล CBD และการทำงานเกี่ยวกับ E-BOOK ซึ่งข้อมูล CBD ที่ข้าพเจ้าได้เก็บรวบรวมนั้นมีทั้งหมด 27 รายการ ในพื้นที่ 4 หมู่บ้าน คือ บ้านโพธิ์ บ้านน้อยสุขเจริญ บ้านดอนหวาย และบ้านใหม่พัฒนา รายละเอียดข้อมูลมีดังนี้

ลำดับที่ ข้อมูล จำนวน
1 แหล่งท่องเที่ยว 1
2 ที่พัก/โรงแรม 1
3 เกษตรกรในท้องถิ่น 1
4 พืชในท้องถิ่น 17
5 สัตว์ในท้องถิ่น 5
6 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1
7 แหล่งน้ำในท้องถิ่น 1

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของทั้ง 4 หมู่บ้านที่ผ่านมานั้น พบว่าในหมู่บ้านมีการปลูกพืชหลากหลายชนิด เช่น กล้วย อ้อย มะพร้าวน้ำหอม แก้วมังกร ต้นแค และพืชผักสวนครัว เช่น ตะไคร้ กะเพรา ถั่วแปบ มะนาว และพืชที่หายากซึ่งเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จัก คือ ต้นผักกุ่มบก และใบสาปเสือที่ใช้รักษาแผลสด และในหมู่บ้านยังมีการเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่ายและนำมาประกอบอาหารในครัวเรือน เช่น ไก่ เป็ด หมู วัว เป็นต้น รวมถึงที่พักและแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ซึ่งชาวบ้านยังนำภูมิปัญญาท้องถิ่นในการถนอมอาหารมาใช้ คือการทำเนื้อแดดเดียวเพื่อเก็บอาหารไว้ได้นานขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน ที่ข้าพเจ้าได้ไปสำรวจและเก็บข้อมูลในชุมชนทั้ง 4 หมู่บ้านนี้

   

ซึ่งข้อมูลใน CBD ที่กล่าวมานั้น มีข้อมูลที่น่าสนใจ ที่สามารถนำมาเป็นข้อมูลใน E-BOOK ได้ดังนี้

1.พืชในท้องถิ่น คือ บอนสี ที่เป็นไม้ประดับในปัจจุบัน เนื่องจากมีผู้นิยมปลูกประดับบ้านและเป็นต้นไม้ที่มีวิธีเลี้ยงไม่ยากนัก ชอบอากาศร้อนชื้น ซึ่งพบหลายหลังคาเรือนที่ปลูกบอนสี มีทั้งปลูกเพื่อความสวยงามและเพื่อจำหน่ายซึ่งถือเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัว ซึ่งมีหลากหลายชนิดเช่น ทัมทิมเม็ดเล็ก  กวนอิม ฮกหลง ไก่ราชาวดี สาวน้อยประแป้ง  เป็นต้น

    

2.สถานที่สำคัญของพื้นที่ คือ ศาลปู่ตา เป็นที่เคารพสักการะนับถือของชาวบ้าน ตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักดูแลชาวบ้าน ซึ่งทุกปีจะมีการนำของไหว้ เช่น ไก่ ไข่ต้ม ไปร่วมทำบุญที่ศาลปู่ตาเป็นประจำทุกปี เป็นสถานที่ที่ผู้คนในชุมชนสามารถขอพรให้รอดพ้นจากภัยพิบัติอยู่สุขสบายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เป็นที่พึ่งทางใจของผู้คนในชุมชน

  

 

สารสนเทศชุมชนที่น่าสนใจ

สารสนเทศชุมชนที่ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นสารสนเทศที่น่าสนใจ ที่สามารถนำมาเป็นแนวทางในการนำมาปรับใช้กับสื่อสารสนเทศของตนเองนั้น คือ ชุมชนท่องเที่ยว : พาเที่ยววิถีชุมชน ณ บ้านทุ่งพัฒนา  ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ คนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร ทำไร่ ทำนา มีวิถีชุมชนที่เรียบง่าย อีกทั้งชุมชนแห่งนี้ยังกลุ่มอาชีพสตรีที่ผลิตผ้าพื้นเมือง เสื่อกก และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมืองอีกด้วย โดยผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียงได้แก่ ผ้าโควา ซึ่งเป็นผ้าที่ผ่านการย้อมสีธรรมชาติที่มีส่วนผสมของ มูลโคนม และน้ำแร่ธรรมชาติ ทำให้ได้สัมผัสกลิ่นไอของอำเภอโนนสุวรรณที่เป็นถิ่นน้ำแร่และเป็นสถานที่เลี้ยงโคนมที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดบุรีรัมย์

ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น การสาธิตการย้อมผ้าสีธรรมชาติ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง การชมสวนกล้วยคาเวนดิช การท่องเที่ยวป่าชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับผู้เยี่ยมเยือน

จุดที่น่าสนใจคือ การนำเสนอการท่องเที่ยวในชุมชน ในการทำแฟนเพจ ซึ่งมีการทำวิดีโอหมู่บ้านที่สวยงาม มีการนำเสนอการวิถีชีวิตของชาวบ้าน องค์ประกอบของภาพ การตัดต่อวิดีโอและดนตรีที่ไม่น่าเบื่อ ซึ่งจะทำผู้ที่รับชมอยากจะมาท่องเที่ยวเพื่อจะได้เห็นบรรยากาศในชุมชน วิถีชีวิตของผู้คน รวมถึงผลิตภัณฑ์ สิ่งนี้จะให้ทำให้ชุมชนมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าสามารถจะนำรูปแบบการนำเสนอมาปรับใช้กับสารสนเทศของตนเองได้

 

 

 

ลิ้งค์วิดีโอ https://fb.watch/9i51xQcl_3/

ลิ้งค์แบบทดสอบhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMOfZBToKH6TNcfy4z_A6M2m14eqeq0w8DQ0up_lLPmITX8w/viewform

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู