ข้าพเจ้า  นายนันทพล สอิ้งรัมย์  ประเภทประชาชน  ตำบลกระสัง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร ID 10 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความในเดือนนี้  เขียนสรุปเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล cbd และการทำงาน e-book ซึ่งตัวข้าพเจ้าได้รับรับผิดชอบพื้นที่หมู่ 17 บ้านกระสังสุขสันต์  ข้อมูล cbd  จะเก็บรายละเอียดดังนี้

  1. ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด
  2. แหล่งท่องเที่ยว
  3. ที่พัก/โรงแรม
  4. ร้านอาหารในท้องถิ่น
  5. อาหารที่น่าสนใจในท้องถิ่น
  6. เกษตรกรในท้องถิ่น
  7. พืชในท้องถิ่น
  8. สัตว์ในท้องถิ่น
  9. ภูมิปัญญาในท้องถิ่น
  10. แหล่งน้ำในท้องถิ่น

ซึ่งในการสำรวจพื้นที่พบว่าหมู่ 17 บ้านกระสังสุขสันต์ มีความเป็นอยู่แบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท จึงมีลักษณะที่มีความหนาแน่นของประชากรมากขึ้น แต่ผู้อยู่อาศัยยังมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีชีวิตความเป็นอยู่คล้ายคลึงกัน ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความรักความสามัคคีกัน เดิมมีอาชีพเกษตรกรรม คือ การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์แบบพึ่งพาธรรมชาติ มีเศรษฐกิจเป็นแบบพอเพียงเลี้ยงตนเอง เนื่องจากอยู่ใกล้เมืองทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไป มีการสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นทำให้พื้นที่การเกษตรลดน้อยลง ชาวบ้านจึงหันมาทำอาชีพรับจ้างทั่วไป เป็นหลัก และอาชีพอื่นๆ เช่น ค้าขาย พนักงานบริษัท  พนักงานห้างสรรพสินค้า  ทำให้เกิดความหลากหลายของอาชีพมากขึ้น  

การเก็บข้อมูล cdb ม.17
ลำดับ หัวข้อ การสำรวจ ผลการสำรวจ
1
ผู้ที่ย้ายกลับ เนื่องจากสถานการณ์โควิด
เช็คแล้ว ไม่มี
2 แหล่งท่องเที่ยว เช็คแล้ว 1 แห่ง
3 ที่พัก/โรงแรม เช็คแล้ว ไม่มี
4 ร้านอาหารในท้องถิ่น เช็คแล้ว 1 แห่ง
5 ร้านอาหารที่น่าสนใจในท้องถิ่น เช็คแล้ว ไม่มี
6 เกษตรในท้องถิ่น เช็คแล้ว 5 คน
7 พืชในท้องถิ่น เช็คแล้ว ไม่มี
8 สัตว์ในท้องถิ่น เช็คแล้ว 2 ครัวเรือน
9 ภูมิปัญญาในท้องถิ่น เช็คแล้ว ไม่มี
10 แหล่งน้ำในท้องถิ่น เช็คแล้ว ไม่มี

จากข้อมูล cbd ในตอนต้นได้เก็บข้อมูลและพิกัด “แหล่งท่องเที่ยว” ที่ผู้ใหญ่บ้านวางแผนที่จะทำเป็นถนนในการออกกำลังกาย ซึ่งอยู่ในโครงการชุมชนชมเพลิน โดยเป็นโครงการที่มหาวิทยาราชภัฏบุรีรัมย์จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

                      

และ  “ร้านกาแฟโบราณ บ้านกระสัง”  Lat 14.954155,  Long 103.016887  เจ้าของร้านมีอัธยาศัยดีมากเป็นกันเอง

                         

ข้อมูลเหล่านี้จะนำมาเป็นข้อมูลใน ebook  เพื่อให้ผู้อ่านหรือนักท่องเที่ยวค้นหาได้ง่าย  เป็นการอ่านหนังสือได้จากทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต  ซึ่งเป็นรูปแบบสารสนเทศชุมชนที่เป็นแนวทาง แนวปฏิบัติที่ดี เช่น เพจ เฟซบุค หรืออีบุค ของพื้นที่ตำบลกระสัง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู