ข้าพเจ้า  นางสาวพนิดา พรชัย  ประเภทนักศึกษา  ตำบลกระสัง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร ID 10 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมการปฏิบัติงานในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 มีกิจกรรมการปฏิบัติงานดังนี้

การเก็บข้อมูล CBD ตำบลกระสัง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ U2T รวบรวมนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ประชาชนและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ หนึ่งในนั้นก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่รวบรวบผู้ปฏิบัติงานเพื่อลงพื้นที่ทำงาน ชุมชนพร้อมกัน  เช่น การจัดทำข้อมูลในชุมชนในมิติต่างๆ ได้แก่

1.ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด

2.แหล่งท่องเที่ยว

3.ที่พัก/โรงแรม

4.ร้านอาหารในท้องถิ่น

5.อาหารที่น่าสนใจในท้องถิ่น

6.เกษตรกรในท้องถิ่น

7.พืชในท้องถิ่น

8.สัตว์ในท้องถิ่น

9.ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

10.แหล่งน้ำในท้องถิ่น

การสรุปการเก็บข้อมูล CBD ซึ่งข้อมูล CBD ที่ข้าพเจ้าได้เก็บรวบรวมนั้นมีทั้งหมด 142 รายการ ในพื้นที่รับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองม้า บ้านโพธิ์ไทร  บ้านหนองหว้า และบ้านโนนรัง รายละเอียดข้อมูลมีดังนี้

1.ร้านอาหารในท้องถิ่น  4 รายการ

2.อาหารที่น่าสนใจในท้องถิ่น  8 รายการ

3.เกษตรกรในท้องถิ่น  8 รายการ

4.พืชในท้องถิ่น  94 รายการ

5.สัตว์ในท้องถิ่น  14 รายการ

6.ภูมิปัญญาในท้องถิ่น  9 รายการ

7.แหล่งน้ำในท้องถิ่น  5 รายการ

จากการที่ดิฉันได้ลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลในพื้นที่ที่รับผิดชอบจำนวน 4 หมู่บ้าน พบว่าในแต่ละหมู่บ้าน มีการปลูกพืชและปลูกผักสวนครัวที่มีความหลากหลาย นอกจากมีการปลูกพืชและผักสวนครัวแล้วยังมีการเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่ายอีกด้วยและนำมาประกอบอาหารในครัวเรือน เช่น  ไก่  หมู วัว  ควาย และสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นภูมิปัญญาในด้านต่างๆของคนในชุมชนที่มีการสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนั่นก็คือ ภูมิปัญญาการทำเครื่องจักรสาน และภูมิปัญญาในด้านของการทอผ้าซึ่งจะพบทั้ง 4 ชุมชนที่รับผิดชอบ

สิ่งที่น่าสนใจจากการเก็บข้อมูล CBD ของดิฉัน

1.ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมัดหมี่ โดยคุณบุญเรือง แก้วฉลาด ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 16 หมู่ 15 บ้านโนนรัง ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปัจจุบันประกอบอาชีพหลัก คือ เกษตรกร และอีกหนึ่งอาชีพคือ ช่างทอผ้า โดยปกติแล้วการทอผ้าไหมนั้นจะทำเป็นช่วงๆ โดยส่วนมากแล้วจะทอในขณะที่ว่างจากการทำนา เช่น ช่วงที่รอข้าวออกรวง และหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว จากการสอบถามพบว่าคุณบุญเรืองได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการทอผ้ามาจากมารดา  ประสบการณ์ในการทอผ้ามีมากกว่า 10 ปี จนทำให้เกิดความเชี่ยวชาญในการทอผ้านั้นคุณบุญเรืองมีความสามารถในการทอผ้าได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าลายขิดโบราณ ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าขาวม้า ผ้าคลุมไหล่ ไม่แต่เพียงทักษะด้านการทอผ้าเท่านั้น คุณบุญเรืองยังมีความถนัดในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น ทักษะด้านการออกแบบลาย ทักษะการย้อมสีทั้งเคมีและสีธรรมชาติ ทักษะการมัดลายและแกะลาย

   

2.ภูมิปัญญาการทำเครื่องจักสาน โดยคุณพ่อบุญจันทร์ สีบา ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 4 หมู่ 5 บ้านหนองม้า  ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปัจจุบันประกอบอาชีพหลัก คือ เกษตรกร อาชีพเสริมคือการทำเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ ลักษณะเด่นของภูมิปัญญาคือ การทำเครื่องจักสานจากไม้ไผ่มีความละเอียด ประณีต และมีเวลาทำที่ไม่แน่นอน คุณพ่อบุญจันทร์ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากบิดา มีประสบการณ์ในการทำเครื่องจักสานมามากกว่า 20 ปี มีการพัฒนาฝีมืออยู่ตลอดเวลา จนเกิดความชำนาญ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่คุณพ่อบุญจันทร์ทำขึ้น ได้แก่ เปลไม้ไผ่ ตระกร้า ไซดักปลาขนาดต่างๆ

         

สารสนเทศชุมชนที่น่าสนใจ

สารสนเทศที่น่าสนใจ สามารถนำมาเป็นแนวทางในการนำมาปรับใช้กับสื่อสารสนเทศที่ดิฉันสนใจคือ เพจ Facebook ลำดวน ผการันดูล U2T จากการศึกษาพบว่าเพจดังกล่าวมีการเผยแพร่เนื้อหาในเชิงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม มีจุดเด่นดังนี้

1.เนื้อหาที่ครอบคลุม บอกถึงรายละเอียดของสถานที่ต่างๆได้ชัดเจน

2.มีการสร้างกราฟิกที่สวยงามและเข้าใจง่าย

วิดีโอประจำเดือนพฤศจิกายน

อื่นๆ

เมนู