ข้าพเจ้านาย ศิริชัย บุญธง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ หลักสูตรID-10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกระสังอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์

จากการปฏิบัติงานสำรวจพื้นที่ในชุมชนและเก็บข้อมูล CBD ในพื้นที่ชุมชน4หมู่บ้าน ซึ่งมีพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ ดังนี้

1. หมู่บ้านหนองม้า    หมู่ที่  5
2. หมู่บ้านโพธิ์ไทร    หมู่ที่  8
3. หมู่บ้านหนองหว้า หมู่ที่  9
4. หมู่บ้านโนนรัง       หมู่ที่  15

โดยได้ดำเนินการเก็บทั้งหมด 6 หมวดจำนวน 20 เรื่อง ได้แก่
1.หมวดการร้านอาหารในท้องถิ่น   2 รายการ

 • ร้านขายของบ้านลุงนาย
 •  ร้านก๊วยเตี่ยวไก่ป้ารา

2. หมวดเกษตรกรในท้องถิ่น 3 รายการ

 • นายอ่อน มาลัย
 • นายกิตติพงศ์ กจสุจริตกุล
 • นายไพรวิทย์ รัตนวงศ์จันทรา

3.หมวดพืชในท้องถิ่น 6 รายการ

 • นาข้าว
 • มะม่วง
 • มะยม
 • ตะไคร้
 • มะนาว
 • มะละกอ

4.หมวดภูมิปัญญาท้องถิ่น  2 รายการ

 •  ผ้าสะไบ
 •  ผ้าไหมมัดหมี่

5.หมวดสัตว์ในท้องถิ่น 4 รายการ

 • วัว
 • เป็ด
 • ไก่
 • ควาย

ุ6.หมวดแหล่งน้ำในท้องถิ่น 3 รายการ

 • ห้วยจระเข้น้อย
 • สระน้ำหนองเหยียบเสือ
 • สระน้ำบ้านหนองหว้า

จากการลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลในพื้นที่ที่รับผิดชอบจำนวน 4 หมู่บ้าน พบว่าในแต่ละหมู่บ้าน มีการเกษตกรที่ทำนาเป็นอาชีพหลักตามฤดูการและมีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ใช้รับประทานในครอบครัว  ความนิยมในการการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ทั้งเพื่อจำหน่ายและนำมาประกอบอาหารในครัวเรือนส่วนใหญ่จะเป็น  ไก่ และ วัว  ภูมิปัญญาในด้านต่างๆของคนในชุมชนที่มีการสืบทอดต่อกันมากก็ยังคงอยู่คู่กับชุมชนเรื่อยมาอย่างเช่น ภูมิปัญญาในด้านของการทอผ้าที่ทำให้เกิดรายได้ในชุมชน

สิ่งที่น่าสนใจจากการเก็บข้อมูล CBD 

1.นายกิตติพงศ์ กจสุจริตกุล หรือน้องอ๊อฟ  บ้านของน้องอ๊อฟเรียกได้ว่าเป็นฟาร์มไก่ขนาดย่อมซึ่งเลี้ยงไก่แบบปล่อย การเลี้ยงไก่มีอยู่หลากหลายสายพันธุ์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็น ไก่บ้านพื้นเมือง ไก่เนื้อ ไก่ไข่และไก่ชนสวยงามซึ่งมีราคาสูง  ไก่ที่เลี้ยงมีราคาตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักหมื่น ซึ่งส่วนใหญ่ไก่ที่มีราคาแพงจะเป็นไก่ชนที่รับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จากไก่ที่มีผ่านประกวดมาก่อน ทำให้เป็นที่ต้องการของตลาด โดยไก่ชนสวยงามที่เลี้ยงอยู่จะมีสองสายพันธ์ด้วยกันคือไก่พม่าและไก่ไทยทรงสวย โดยที่บ้านน้องอ๊อฟเป็นฟาร์มไก่แบบครบวงจร โดยแรกเริ่มน้องอ๊อฟซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่ที่ผ่านการประกวด แล้วนำมาผสมพันธุ์เพื่อให้ได้ไข่ จากไข่กลายเป็นลูกเจี๊ยบจากลูกเจี๊ยบกลายเป็นไก่ตัวเต็มไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์รุ่นที่ 2และรุ่นที่ 3 ต่อๆไป

 

2.สระน้ำหนองเหยียบเสือ เป็นสระเก็บน้ำที่สำรองน้ำไว้ใช้ในหมู่บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลกระสัง  อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ โดยตัวสระเก็บน้ำจะมีน้ำในสระตลอดทั้งปี ซึ่งไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคของชุมชน โดยในปีพ.ศ 2530 ได้มีการจัดตั้งประปาหมู่บ้านขึ้นโดยใช้น้ำจากสระเก็บน้ำและวางโครงสร้างท่อประปาเข้าสู่บ้าน ชื่อสระหนองเหยียบเสือเป็นชื่อสระน้ำที่มาจากชื่อเดิมของหมู่บ้านก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านมาเป็นหมู่บ้านโพธิ์ไทร

ไม่มีคำอธิบาย  ไม่มีคำอธิบาย

 

อื่นๆ

เมนู