ดิฉันนางสาววันวิสา ดีรูป ID10 ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ประเภทประชาชน ตำบลกระสัง อำเภอมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

วัฒนธรรมการทอผ้าของชาวอีสาน ได้รับอิทธิพลมาจากการอพยพเคลื่อนย้ายของกลุ่มคนจากหลายพื้นที่ เข้ามาอาศัยอยู่ในภูมิภาคอีสานปัจจุบัน แต่ละกลุ่มชนจะมีลักษณะและลวดลาย กรรมวิธีการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง  ปัจจุบัน ผ้าทอ กลายเป็นหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงของอีสาน ที่ถูกผลิตเพื่อการค้าเป็นอาชีพเสริมจากการทำนา

“ยามว่างจากงานในนา ผู้หญิงทอผ้า ผู้ชายจักสาน ” เป็นคำกล่าวที่สะท้อนให้เห็นสภาพการดำรงชีวิตและสังคมของชาวอีสาน ดังนั้นการทอผ้าจึงเป็นงานสำคัญของผู้หญิง ผ้าที่ทอจะใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม ได้แก่ เสื้อ ซิ่น (ผ้านุ่ง) ซ่ง (กางเกง) โสร่ง ผ้าขาวม้า ผ้าคลุมไหล่ เครื่องนอน หมอน มุ้ง ผ้าห่ม

บ้านโนนรัง ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ อาชีพหลักของคนในชุมชนส่วนใหญ่คือการทำนา แต่ยังคงมีการทอผ้าไหม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่า และสืบทอดภูมิปัญญาที่น่าภาคภูมิใจของคนในชุมชน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อเป็นหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ มีลายเอกลักษณ์ คือสไบขิด

รูปแบบผ้าจะถูกปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการใช้งานแต่ก็ยังมีรากเหง้ามาจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ปัจจุบันไหมที่ใช้ในการทอในชุมชนมีทั้งไหมที่เลี้ยงเองและไหมโรงงานมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดความสวยงามมากขึ้น เส้นไหมบางส่วนมีการซื้อ-ขายกันเองในชุมชน เนื่องจากมีบางบ้านที่ไม่ได้เลี้ยงไหมเอง มีความชำนาญด้านการทอมากกว่าและต้องการความเร็ว ประหยัดเวลามากขึ้น เพราะการเลี้ยงไหมต้องใช้เวลา การดูแล ประกอบกับการใช้เทคนิคความชำนาญกระบวนการต่างๆกว่าจะได้ออกมาเป็นเส้นไหมนอกจากลายสไบขิดที่เป็นลายเอกลักษณ์ของชุมชนและลายผ้าอีกมากมายที่ถักทอจากความชำนาญ ยังมีการสร้างสรรค์ลายใหม่ๆ มีซื้อลายผ้า จากกลุ่มทอผ้าอำเภอนาโพธิ์ นำมามัดและใช้เทคนิคการย้อมผ้าของตัวเองทำให้เกิดลายและผ้าทอมีสีที่สวยงามยิ่งขึ้น

ช่องทางการขายส่วนใหญ่จะมีคนเข้ามาซื้อในหมู่บ้าน สั่งทอ และขายทางออนไลน์

ราคาของผ้าทอ

  • ผ้าไหม 2,500 บาท
  • ผ้าโสร่ง 3,000 บาท
  • ผ้าขาวม้า 1,200 บาท
  • ผ้าขิด 1,200 บาท

การทอผ้าแม้เป็นอาชีพเสริมช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวของสมาชิกกลุ่มทอผ้า แต่ผู้ที่ทอผ้าไหมเป็นก็มีแต่คนสูงวัยซึ่งอายุมากแล้วและด้วยวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ในยุคสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้การสืบทอดการทอผ้าไหมของเยาวชนนั้นน้อยลง เนื่องจากต้องไปศึกษาหรือทำงานต่างจังหวัด มีเพียงไม่กี่บ้านที่มีลูกหลานสืบทอดการทอผ้าแม้จะน้อยแต่ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ผ้าทอมีการอนุรักษ์สืบต่อไป

อื่นๆ

เมนู