ข้าพเจ้านายอำนวย จิตไทย ประเภทประชาชน หลักสูตรID-10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกระสังอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ) เป็นโครงการเพื่อช่วยผู้ที่ว่างงานอันเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 ( COVID-19 ) เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง ธันวาคม  2564 โดยปฎิบัติงานในพื้นที่ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายรับผิดชอบพื้นที่การดำเนินงานบ้านม่วงเหนือหมู่ 2 บ้านเครือชุด หมู่ 4 บ้านลำดวน หมู่ 11 และบ้านม่วงพัฒนา หมู่ 16 อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  ตำบลกระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์เครื่องจักรสาน การส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมทางการเกษตร สำรวจข้อมูลชุมชนและบันทึกข้อมูล Big Data ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกต้นไม้ในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีความรู้และเศรษฐกิจดีขึ้น

จากการพัฒนาข้าพเจ้าขอขอบคุณทีมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ได้เข้ามาพัฒนาชุมชนมีการจัดประชุมทำความเข้าใจเริ่มแรกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ณ ศาลากลางหมู่บ้านกระสัง หมู่ 1 และร่วมพาทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรไปแนะนำตัวกับผู้นำแต่ละหมู่บ้านและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการและลงพื้นที่สำรวจชาวบ้านหมู่ 2,16 ตำบลกระสังร่วมพัฒนาทำให้ผู้นำชุมชนมีแนวทางในการพัฒนาต่อยอดในการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

เดือนมีนาคม-พฤษภาคม ได้มีการประชุมปรึกษาหารือกับผู้นำชุมชน กลุ่มชาวบ้านกลันทา หมู่ 10 บ้านเครือชุด หมู่ 4 บ้านใหม่พัฒนาหมู่ 18 ได้ประชุมร่วมกันวิเคราะห์ในการเลือกผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อที่จะยกระดับในการพัฒนาสินค้าให้มีความเป็นมาตรฐานยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

เดือนมิถุนายน ทีมปฏิบัติงานได้มีการประชุมเพื่อทำความเข้าใจและความสำคัญเกี่ยวกับการเตรียมวัสดุไม้ไผ่เพื่อใช้ในงานจักสานเพื่อให้ชุมชนรู้จักและสามารถพัฒนางานจักรสานประยุกต์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ในครัวเรือนและนำไปประกอบอาชีพเสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เดือนกรกฎาคม ทีมปฏิบัติงานได้มีการประชุมเพื่อทำความเข้าใจการอบรมการสานฝาชีเพื่อใช้ในครัวเรือนและจำหน่าย โดยมีการออกแบบลายต่าง ๆ จากผู้มีประสบการณ์ทำให้ผู้ปฏิบัติงานทั้ง บัณฑิต ประชาชนและนักศึกษาได้มีความรู้และความเข้าใจวิธีการทำเครื่องจักรสาน

เดือนสิงหาคม ทีมปฏิบัติงานได้มีการประชุมเพื่อทำความเข้าใจในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับและเข้าสู่มาตรฐานสินค้า

เดือนกันยายน  ทีมปฏิบัติงานได้มีการประชุมเพื่อทำความเข้าใจในการศึกษาสัมภาษณ์หาความเชื่อ ภูมิปัญญาในชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมในการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวของตำบลกระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน การดำเนินงานสำรวจข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลในระบบ CBD ผ่านออนไลน์เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ ได้นำไปวิเคราะห์หาองค์ความรู้ที่หลากหลายแขนงมาศึกษาหาแนวทางการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในอนาคต ข้าพเจ้ารับผิดชอบในตำบลกระสังในฐานะผู้ปฏิบัติประเภทประชาชนรับผิดชอบในพื้นที่บ้านม่วงเหนือหมู่ 2 บ้านเครือชุด หมู่ 4 บ้านลำดวน หมู่ 11 และบ้านม่วงพัฒนา หมู่ 16 อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  ตำบลกระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ได้รับผิดชอบด้านการเกษตร พืช สัตว์ และแหล่งน้ำ

เดือนธันวาคมมีกิจกรรมโครงการการถ่ายทอดความรู้ผลิตภัณฑ์และเรื่องราวสู่ชุมชนและเยาวชนบ้านกระสัง 3โรงเรียนคือ โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎ์รังสรรค์) โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย และโรงเรียนบ้านหนองม้า

จากการพัฒนาตำบลในพื้นที่ปฎิบัติงานตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ รับผิดชอบพื้นที่การดำเนินงานบ้านม่วงเหนือหมู่ 2 บ้านเครือชุด หมู่ 4 บ้านลำดวน หมู่ 11 และบ้านม่วงพัฒนา หมู่ 16  ตำบลกระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ได้มีการวิเคราะห์ปัญหาจากผู้นำชุมชนได้สำรวจผลิตภัณฑ์ชุมชน การท่องเที่ยว สนับสนุนส่งเสริมด้านสุขภาพและสภาพแวดล้อมในชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับบัณฑิต ประชาชนและนักศึกษาในพื้นที่ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงส่งเสริมทุกด้านตามขอบเขตเพื่อยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการทำให้ผู้ปฏิบัติงานและชุมชนได้องค์ความรู้ในหลาย ๆ ด้านเป็นพื้นฐานเพื่อการต่อยอดในอนาคตได้อย่างดีเยี่ยม ขอขอบพระคุณคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ทุกท่านเป็นอย่างสูง

ข้อเสนอแนะการต่อยอด จากการวิเคราะห์และปฏิบัติงานพัฒนายกระดับฯ พบว่าสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปคือกลุ่มเกษตรที่มีการปลูกผักบุ้งกันเป็นจำนวนมากหลายหลังคาเรือน จะต้องพัฒนาให้มีการจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและพัฒนาให้ความรู้ให้เป็นกลุ่มที่มีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง และพัฒนาการปลูกผักบุ้งแบบอินทรีย์ให้เป็นแหล่งที่ขายได้ทั้ง Onsite และ Online มีวิธีการเก็บรักษาที่ให้ผักบุ้งสดและเก็บไว้ได้นาน

วิดีโอประจำเดือนธันวาคม

https://www.youtube.com/watch?v=aP8jCXV-1j4

วิดีโอการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวในชุมชน

https://www.youtube.com/watch?v=jft6U3OOKl8

 

อื่นๆ

เมนู