18052536

กระผม นายอภิสิทธิ์  คะริบรัมย์  ประเภทประชาชน ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

       หลักสูตร ID-10 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน      

บันทึกการทำงานประจำเดือนธันวาคมตลอดระยะเวลาการปฎิบัติงาน 3 เดือน 28 วัน กับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้แก่ประเทศ สำหรับบทความไปในทิศทางการสะท้อนความเห็นความรู้สึกจากการทำงานในพื้นที่และสิ่งที่คิดสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดให้กับพื้นที่ตำบลกระสังอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์
กระผมได้รับมอบหมายทำงานในพื้นที่ของหมู่ที่ 14 บ้านกระสัง  โดยตลอดระยะเวลาที่ทำงานมาแล้วตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 – เดือนธันวาคม 2564 กระผมได้ลงพื้นที่ทำงานการเก็บเก็บข้อมูล CBD และการทำงาน E – BOOK ชุมชน

สิ่งที่อยากทำเพิ่มเติม ในพื้นที่อำเภอกระสัง คือ การต่อยอดการทำสบู่จากเดิมที่เคยทำเป็นสบู่ก้อน ซึ่งชุมชนได้รู้ถึงวิธีการทำและการใช้ประโยชน์ไปแล้ว กระผมจึงคิดว่าอยากให้มีการต่อยอดเป็นการทำสบู่เหลว เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องมีการทำความสะอาดร่างกายอยู่ป็นประจำซึ่งมือเป็นส่วนที่ราต้องล้างบ่อยที่สุดเพื่อป้องกันและลดการแพร่เชื้อของเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรค โดยสบู่เหลวเป็นตัวเลือกหนึ่งในผลิตภัณฑ์การทำความสะอาดที่ใช้กันเยอะในยุคนี้เพราะสะดวกต่อการใช้งานมากกว่าสบู่ก้อนเพราะสามารถลดการสัมผัสจากผู้อื่นได้  นอกจากนี้กระผมเห็นว่าเศษสบู่ที่เหลือจากการทำสบู่ก้อนสามารถนำมาทำเป็นสบู่เหลวต่อได้ และชุมชนก็มีความรู้และประสบการณ์พื้นฐานด้านการทำสบู่อยู่บ้างแล้ว การจะต่อยอดเป็นทำสบู่เหลว อาจทำได้ง่ายขึ้นและมีประโยชน์ต่อชุมชนช่นเดียวกัน

                                                              

 

และจะต่อยอดเข้า OTOP  มีส่วนสำคัญในกระบวนการอนุรักษ์ รักษา พัฒนา ให้วัตถุดิบนั้นๆคงอยู่คู่ท้องถิ่น และสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้อยู่ในท้องถิ่นทั้งที่เป็นผู้ผลิตและที่อยู่ร่วม เป็นจุดดึงดูดผู้ที่สนใจให้มาเที่ยว มาซื้อหา บางพื้นที่อาจตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ สืบสานให้คนรุ่นต่อไป สอนคนให้มีอาชีพเสริม หรือนำไปผลิตเองใช้เอง ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

                    

พร้อมอยากสนับสนุนการสร้างแหล่งท่องเที่ยวพร้อมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม ในชุมชนมีจุดเด่นในการทำเป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น มีสวนสวยๆ  วัดวาอารม และอื่นๆ เราสามารถนำมาสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้พร้อมให้ผู้คนในชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อทำอาชีพเสริมกัน เช่น ขายอาหาร ขายของที่ระลึก ขายงานฝีมือ ต่อไป

ขอขอบคุณ ดร. ธวัชระพงษ์  วงศ์สกุล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและเป็นกำลังใจ รวมถึงให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และแนวคิด ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องในการทำงาน

 

ขอขอบคุณชาวบ้านตำบลกระสัง อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ให้ความร่วมมือในการทำโครงการเป็นอย่างดี และคอยอำนวยความสะดวกระหว่างการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีเสมอมา

 

ขอบคุณทีมงานกลุ่มสบู่สมุนไพรและทีมงาน U2T  ที่เป็นกำลังใจในการทำโครงการฯครั้งนี้  และให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยดีตลอดมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู