ผมนายชโลธร แสนคนึง  เป็นทีมงาน u2t ประเภทนักศึกษา ของตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์                                                                                                                                       หลักสูตร ID 10 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

จากการที่ผมได้เข้ามาทำงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ในการทำงานตลอดระยะเวลา 11 เดือนนี้ ผมจะถ่ายทอดมุมมองการทำงานและสิ่งที่ได้พบเจอเกี่ยวกับตำบลกระสัง และข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับและพัฒนาชุมชนตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงาน

 ในช่วงแรกของการทำงาน ผมได้รับมอบหมายให้อยู่ในกลุ่มเกษตรปลอดภัย ซึ่งในการทำงานของกลุ่มเกษตรปลอดภัยจะเริ่มตั้งได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านดอนหวาย ซึ่งมีประชากรอยู่ทั้งหมด 393 คน 108 หลังคาเรือน จากการลงสำรวจในพื้นที่พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและเกษตรกร ลักษณะพื้นที่โดยรวมคือร้อยละ 80เป็นพื้นที่ทำการเกษตรซึ่งจุดเด่นของพื้นที่นี้คือมีพื้นที่ที่ยังอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำที่ไม่ขาดแคลน ชาวบ้านจะทำการการเกษตรตลอดทั้งปี ซึ่งชาวบ้านจะทำการปลูกพืชผักหมุนเวียนไปตามฤดูกาล

 

หลังจากได้ข้อมูลมาว่าชาวบ้านในพื้นที่ถนัดเรื่องทำการเกษรตร ทางกลุ่มจึงได้หาสินค้าเด่นๆ ซึ่งตัวผมได้เลือก น้ำอ้อยสด มาเป็นผลิตภัณฑ์เด่น 

ช่วงที่ สองของการทำงาน ผมได้รับหมอบหมายคือการเขียนเว็ปไซต์ประจำตำบล คือการนำเอาข้อมูลของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ ข้อมูลพื้นฐานของตำบล สร้างแผนที่ สร้างแดชบอร์ดข้อมูลการฉีดวัคซีน เพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆของตำบล 

ในช่วงท้ายของการทำงานได้ จัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ผลิตภัณฑ์และเรื่องราวชุมชนสู่ประชาชนและเยาวชนอาสาตำบลกระสัง                                                                                                        โดยมีโรงเรียนตำบลกระสัง 3 โรงเรียนที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรม ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย และโรงเรียนบ้านหนองม้า มีฐานความรู้ทั้งหมด 5 ฐาน ได้แก่.

-ฐานเกษตรปลอดภัย ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปรุงดินทำปุ๋ย การทำฮอร์โมนไข่ 

-ฐานผลิตภัณฑ์จักสานและผักบุ้ง ให้ความรู้การปลูกผักบุ้ง

-ฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอ แสดงตัวอย่างผ้าทอและให้สัมผัสเนื้อผ้า 

-ฐานคูเมืองโบราณ สาธิตวิธีการทำเจลแอลกอฮอลล์

-ฐานผลิตภัณฑ์สบู่  เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และวิธีการทำสบู่ 

อบรมทักษะผ่านระบบ e-Learning (อบรมด้วยตนเอง) ตามที่โครงการฯ กําหนด 4 ด้าน ได้แก่

  1. ด้านการเงิน Financial Literacy
  2. ด้านดิจิทัล Digital Literacy
  3.  ด้านสังคม Social Literacy
  4. ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy

อื่นๆ

เมนู