ดิฉันนางสาวอิสริยาภรณ์ บุญคล้อย ID 10 ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม 2564 ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบล กระสัง อำเภอ มืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

            ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมานั้นได้มีการดำเนินงานที่หลากหลายเกี่ยวกับการยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบ้านโนนรัง โดยได้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการออกแบบลายผ้า และได้ให้ผู้คนในชุมชนดำเนินการทอผ้าไหมตามลวดลายที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่งแต่ละรายจะมีที่มาของตนเอง โดยมีการทอทั้งหมดสามผืน หนึ่ง ลายดอกขอดอกรัก (สีเขียว) สอง รายขอดอกแก้ว (สีฟ้า)และ สาม ลายขอดอกรัง(สีน้ำเงิน) นอกจากการสร้างและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นเอกลักษณ์ของตนเองแล้ว ยังได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์สินค้าของชุมชนซึ่งก็คือเพจ Facebook จากการดำเนินงานที่ผ่านมานี้จึงเห็นควรว่าควรต่อยอดด้านการผลิตถ้าทอให้มีลวดลายใหม่ๆ หรือ ลายที่เป็นที่นิยมตามท้องตลาด และมีสีที่หลากหลายแปลกใหม่ จากนั้นเพิ่มช่องทางการขายตามแอพพลิเคชั่นที่เป็นที่นิยม เช่น ช็อปปี้หรือลาซาด้า เพื่อให้มีช่องทางการขายที่หลากหลายขึ้น ใช้รูปและวิดีโอประกอบเพื่อธิบายลักษณะสินค้าๆได้อย่างชัดเจน  นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้แก่เยาวชนในโรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านหนองม้า โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฏร์รังสรรค์) จึงอาจจะจัดให้มีโครงการมัคคุเทศน์น้อยเพื่อให้ความรู้และสร้างการตระหนักถึงความสำคัญของผลิตภัณฑ์ในชุมชนแก่เยาวชน รู้จักชุมชนของตนเองให้มากขึ้น สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดได้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน รับฟังแนวคิดการเสนอความคิดเห็น เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ สินค้า รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการท่องเที่ยวในชุมชน

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจากการอบรมลายผ้า

                          

ลายขอดอกรัง                                              ลายขอดอกรัก                                                       ลายขอดอกแก้ว

โครงการ”การถ่ายทอดความรู้ผลิตภัณฑ์และเรื่องราวชุมชนสู่ประชาชนและเยาวชนอาสาตำบลกระสัง”

 

 

 

 

วิดีโอประจำเดือน

 

อื่นๆ

เมนู