ข้าพเจ้านางสาวเจนจิรา ปะทะรัมย์ ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำแหน่งกพร. ในกลุ่ม ID10 ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีหน้าที่ในการนำเข้าข้อมูลผลการขับเคลื่อนและผลความก้าวหน้าของโครงการต่าง รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินตามภารกิจงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์และลงพื้นที่ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

          โดยในเดือนธันวาคมนี้ ลักษณะงานส่วนใหญ่จะเป็นการทำงานเอกสารและการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล” , การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปปฏิบัติ ( D-HOPE ) และกิจกรรมสร้างเสริมสัมมาชีพในระดับหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพค่ะ

          ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ณ บ้านสวายสอ หมู่ ๗ ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

           

             

ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบออนไลน์ ณ บ้านสวายสอ หมู่ ๗ ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

           

           

ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสร้างสัมมาชีพในระดับหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ ณ บ้านยาง หมู่ ๙ ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

           

           

ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสร้างสัมมาชีพในระดับหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ ณ บ้านม่วงเหนือ หมู่ ๑๒ ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

           

           

          และนอกเหนือจากนี้ ข้าพเจ้ายังได้รับมอบหมายให้ลงข้อมูลข่าวสารบนสื่อสารสนเทศของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ

          ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เป็นไปตามแบบแผนรายละเอียดของงานและเงื่อนไขการจ้างงาน (TOR) ของโครงการของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ และปฏิบัติงานอยู่ภายใต้ การกำกับดูแลของพัฒนาการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับความรู้และเข้าใจในเรื่องต่าง อีกมากมาย รวมไปถึงการลงพื้นที่เพื่อพบปัญหาในหน้างานจริงและจะต้องแก้ปัญหาไปในทิศทางไหนอีกด้วย และการทำงานเป็นทีม ขอขอบคุณพี่ ภายในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ที่ให้คำแนะนำและแนวทางการปฎิบัติงานเป็นอย่างดี ขอบคุณค่ะ

อื่นๆ

เมนู