ข้าพเจ้า  นายนันทพล สอิ้งรัมย์  ประเภทประชาชนทั่วไป  ตำบลกระสัง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร ID 10 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบให้ระบบเศรษฐกิจหดตัวอย่างรุนแรง ประกอบกับมาตรการในการป้อนกันการแพร่ระบาดของโรคฯ ทำให้สถานประกอบการจำนวนมากปิดกิจการชั่วคราว แรงงาน ลูกจ้าง และผู้ประกอบอาชีพอิสระตกอยู่ในภาวะว่างงงาน  ถือเป็นภัยพิบัติสาธารณะที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนและส่งผลกระทบต่อรายได้ คุณภาพชีวิต ประชาชนเป็นอย่างมาก  คณะรัฐมนตรีได้มีมติประชุมเห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการครอบคลุมพื้นที่ตำบลทั่วประเทศ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นหน่วยบูรณาการโครงการ และจ้างนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป ร่วมพัฒนาพื้นที่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน รวมทั้งเป็นการสร้างประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ทักษะด้านต่างๆ อันนำไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนา และต่อยอดสู่การประกอบอาชีพต่อไป  จึงทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้น

“โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) “

ผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ และได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฎิบัติงาน ประเภทประชาชนทั่วไป เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ซึ่งโครงการเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  มีการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในการค้นหาผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ หาจุดเด่น  เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและสามารถต่อยอดเป็นอาชีพให้แก่ชาวบ้านในตำบลกระสัง  โดยการแบ่งกลุ่มดังนี้

กลุ่ม A : ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร

หมู่ที่ 1 บ้านกระสัง     หมู่ที่ 12 บ้านกระสัง     หมู่ที่ 14 บ้านกระสัง     หมู่ที่ 17 บ้านกระสังสุขสันต์

 

กลุ่ม B : ผลิตภัณฑ์งานเกษตรปลอดภัย 

หมู่ที่ 6  บ้านโพธิ์   หมู่ที่ 7  บ้านดอนหวาย   หมู่ที่ 13 บ้านน้อยสุขเจริญ   หมู่ที่ 18  บ้านใหม่พัฒนา

 

กลุ่ม C : ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ

หมู่ที่ 5 บ้านหนองม้า    หมู่ที่ 8 บ้านโพธิ์ไทร     หมู่ที่ 9 บ้านหนองหว้า     หมู่ที่ 15 บ้านโนนรัง

 

กลุ่ม D : ผลิตภัณฑ์งานจักสาน

หมู่ที่ 2 บ้านม่วงเหนือ    หมู่ที่ 4 บ้านเครือชุด    หมู่ที่ 11 บ้านลำดวน    หมู่ที่ 16 บ้านม่วงเหนือพัฒนา

 

กลุ่ม E : พัฒนาท่องเที่ยวไทรโยง

หมู่ที่ 3 บ้านไทรโยง    หมู่ที่ 19 บ้านไทรโยงเหนือ    หมู่ที่ 10 บ้านกลันทา

 

 

ผมได้ปฏิบัติงานใน กลุ่ม A : ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร พื้นที่รับผิดชอบคือ  หมู่ที่ 1 บ้านกระสัง, หมู่ที่ 12 บ้านกระสัง, หมู่ที่ 14 บ้ากระสัง  และหมู่ที่ 17 บ้านกระสังสุขสันต์  ในการทำงาน 4 เดือน  สิ่งที่ได้จากการปฏิบัติงาน  มีดังนี้

1.ความรู้ในการปฏิบัติงาน : ขั้นตอนการทำสบู่สมุนไพร

  • เริ่มทำสบู่สมุนไพร

                 

  • การออกแบบบรรจุภัณฑ์

        

2.การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านมาตรฐาน : ให้ความรู้ชาวบ้านในการอบรมขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์

       

3.การเพิ่มความรู้ เรื่อง การทำเจลแอลกอฮอล์  เพื่อช่วยให้ชาวบ้านนำมาใช้ในครัวเรือนและป้องกันเชื้อไวรัสให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน

                             

4. การได้รับความร่วมมือร่วมใจและความสามัคคีของชาวบ้านในการทำบุญ โดยการแจกสบู่สมุนไพรเพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดและร่วมกันทำบุญ

                          

5.การจัดกิจกรรม “การถ่ายทอดความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์และเรื่องราวชุมชนสู่ประชาชนและเยาวชนอาสาตำบลกระสัง”  โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 กลุ่ม ดังนี้

ฐานที่ 1 : สบู่

           

ฐานที่ 2 : ผ้าทอ

   

ฐานที่ 3 : เจล

          

ฐานที่ 4 : เกษตร  และ  ฐานที่ 5 : การทำปุ๋ย/ผักบุ้ง

     

          

            

6.ได้ความรู้ในเชิงวิชาการในการอบรม 4 ทักษะ  คือ

  • ทักษะภาษาอังกฤษ  จำนวน 20 ชั่วโมง

       

  • ทักษะดิจิทัล  จำนวน 20 ชั่วโมง

     

  • ทักษะการเงิน  จำนวน 20 ชั่วโมง

     

  • ทักษะสังคม  จำนวน 20 ชั่วโมง

       

เดือนสุดท้ายของการทำงานผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ในด้านการปฏิบัติงานและด้านวิชาการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ให้ความรู้และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะช่วยให้ชาวบ้านสามารถต่อ ยอดและใช้ประโยชน์ หรือสามารถนำไปสร้างรายได้ให้ตัวเองและครอบครัวได้ต่อไป

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู