ข้าพเจ้า นาย ภาณุพงศ์ แสนดี ประเภทประชาชน ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

หลักสูตร ID 10 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 11 เดือน ข้าพเจ้าได้เห็นชุมชนที่ได้รับผิดชอบ คือ บ้านโพธิ์ บ้านดอนหวาย บ้านน้อยสุขเจริญ และบ้านใหม่พัฒนา จากมุมมองของข้าพเจ้าทั้ง 4 ชุมชน เป็นชุมชนชานเมือง ผู้คนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ส่งผลให้ไม่มีเวลามาพัฒนาบ้านและชุมชนของตนเอง แต่ชุมชนก็ยังมีพื้นที่ทำการเกษตรอยู่ และยังมีการทำปศุสัตว์พอให้เห็นอยู่บ้าง แต่ก็น้อยลงไปเรื่อยๆ ดังนั้นทางทีมงานจึงอยากจะให้ผู้คนในชุมชนหันกลับมาทำเกษตรอีกครั้ง จึงได้เริ่มทำโครงการเกษตรปลอดภัยบ้านโพธิ์ดอนหวายขึ้น โดยมีการร่วมกลุ่มของผู้ที่มีพื้นที่ทำกิน และผู้ที่สนใจในเรื่องการทำเกษตรแบบปลอดสารพิษ มาอบรมและให้ความรู้การทำเกษตรเพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สนใจในการทำเกษตรหันกลับมาให้ความสำคัญกับการเกษตรมากขึ้น ไม่ว่าจะปลูกไว้เพื่อรับประทานเอง หรือเพื่อจัดจำหน่าย ก็ล้วนเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้ที่สนใจในด้านนี้ทั้งสิ้น โดยทางทีมงานมีการจัดการอบรมด้านการเกษตรรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง  ได้แก่

1.ดินและปุ๋ย

2.การป้องกันและการกำจัดศัตรูพืช

3.การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

4.การจัดการด้านมาตรฐานทางการเกษตร

5.การตลาดออนไลน์

จากการที่ทีมงานได้จัดการอบรมให้กับชุมชนไปนั้น ล้วนได้รับการตอบรับจากคนในชุมชนที่มีความสนใจเกี่ยวกับการทำเกษตรเป็นอย่างดี และผู้ที่มาอบรมได้รับความรู้จากวิทยากรที่มาให้ความรู้อย่างเต็มที่ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง

 หน้าที่ความรับผิดชอบ

จากการที่ข้าพเจ้าได้ทำงานในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ทั้ง 11 เดือนที่ผ่านมาที่ข้าพเจ้าได้ทำมีดังนี้

1.การเก็บข้อมูล 01 02

2.การเก็บข้อมูล CBD

3.การหาอัตลักษณ์ของชุมชน

4.การจัดการอบรม 4 ครั้ง และการตลาด 1 ครั้ง

5.การทำกิจกรรมนักเล่าเรื่อง

6.การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)

7.การทำกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ผลิตภัณฑ์และเรื่องราวชุมชนให้กับเยาวชนอาสาในตำบลกระสัง

8.การทำกิจกรรมชุมชนชมเพลิน

9.การทำกิจกรรม U2T ต้านภัยโควิด-19

สิ่งที่ได้รับจากการทำงานที่ผ่านมา

1.การที่จะอยู่ร่วมกับชุมชน เช่น การทำในสิ่งที่ชุมชนเขาทำกัน ไม่ว่าจะเป็นการพูดภาษาถิ่น

2.ได้รู้จักผู้คนในชุมชนมากยิ่งขึ้น อย่างเมื่อครั้งที่ยังไม่ได้ทำงานนี้ ก็ไม่ค่อยได้ไปพบปะผู้ในชุมชน แต่หลังจากที่ได้ทำงานนี้ ก็ทำให้เราได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนในชุมชนมากขึ้น

3.การปรับปรุงทักษะการสื่อสาร

4.การทำงานแบบเป็นทีม

5.การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ

6.การคิดและการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ

ข้อเสนอแนะ 

จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในชุมชน ทำให้ข้าพเจ้าได้เห็นสิ่งต่างๆในชุมชนที่สามารถนำมาพัฒนาและต่อยอดให้กับชุมชนได้อีกมาก อย่างเช่น วัว เพราะในชุมชนทั้ง 4 ชุมชน มีการเลี้ยงวัวอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเราสามารถนำสิ่งที่ชุมชนมีอยู่มาต่อยอด ให้เป็นผลิตภัณฑ์และเอกลักษณ์ใหม่ของชุมชนได้ และยังมีการทำปศุสัตว์ อีกมากมายที่สามารถนำมาสู่การแปรรูปและการหาตลาด เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน

สรุป

จากการทำงานที่ผ่านมาของข้าพเจ้าที่ได้ทำมา ในพื้นที่ 4 ชุมชน ทำให้ข้าพเจ้าได้เห็นอะไรหลายๆอย่างจากชุมชนแห่งนี้ ในมุมมองที่คนภายนอกไม่ได้เห็น และข้าพเจ้าได้เรียนรู้สิ่งต่างๆจากชุมชน และสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปต่อยอดและหาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองและชุมชนได้อีกมาก และต้องขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ค่อยให้คำปรึกษา ต่อระยะเวลาที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานมา และขอบคุณโครงการดีๆ อย่างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ที่ทำให้ข้าพเจ้าได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ

อื่นๆ

เมนู