บทความในเดือนนี้ ผู้เขียนขอสรุปงานที่ได้ปฏิบัติ  “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลกระสัง  หมู่ 6  หมุู่ 7 หมู่ 13 และหมู่ 18  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์” และสิ่งที่ผู้เขียนอยากจะสานต่องานเพื่อให้ชุมชนเกิดผลสัมฤทธิ์มากขึ้น

ตลอดระยะเวลาเกือบ 1 ปี ในปี พ.ศ.2564  ผู้เขียนอยากจะเล่าถึงสิ่งที่ได้ลงมือปฏิบัติมาและอยากจะสานพัฒนาต่อให้ดียิ่งขึ้น

  1. ได้เรียนรู้องค์ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตร    ไม่ว่าจะเป็นการอบรมครั้งที่ 1 เรื่อง ดินและปุ๋ย  อบรมครั้งที่ 2 เรื่อง วิธีและการกำจัดศัตรูพืช  อบรมครั้งที่  เรื่อง  การจัดตั้งกลุ่มเกษตร  อบรมครั้งที่ 4  เรื่อง  มาตรฐานการเกษตร  และอบรมครั้งที่ 5  เรื่อง  การตลาดออนไลน์ แต่ละครั้งของการอบรมผู้เขียนตั้งใจฟังวิทยากรเพื่อให้ได้ความรู้มาปฏิบัติ  มาประยุกต์ใช้จริงตามความเหมาะสม รวมถึงนำความรู้เหล่านี้มาแบ่งปันกับเกษตรกร    ผู้เขียนมีความตั้งใจอยากให้ความรู้เหล่านี้สามารถนำชุมชนให้พัฒนาจนเกิดรายได้เพิ่มขึ้น   อยากมีดินสำเร็จที่เกิดจากชุมชนเพราะชุมชนของเรามีใบไม้  มีปุ๋ยคอก    อยากให้ดินในชุมชนเป็นดินที่เพาะปลูกอะไรก็ได้   และมีสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร ในตลาดออนไลน์

 

 

2. ได้รู้จักสัมผัสคนในชุมชนมากขึ้น   จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล 01 02 และ CBD  ทำให้รู้จักคนในชุมชนมากขึ้น   ไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชนหมู่ 6 พื้นที่ชุมชนเราเอง  หรือชุมชนหมู่ 7 หมู่ 13 และหมู่ 18      ได้รู้จักพี่ถาวรที่ปลูกผักกระเฉดนำ้  เลี้ยงวัว  สามารถไปซื้อปุ๋ยคอกกับท่านได้   รู้จักน้าเล็งคนขายดาวเรือง ขายข้าวโพด   และมีกลุ่มคนอีกหลายท่านที่มิได้กล่าวถึง  ซึ่งแต่ละท่านล้วนให้ความสนิทสนมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด   ถึงแม้ว่าจบโครงการนี้ไปแล้วผู้เขียนก็จะทำเพจ “กลุ่ม U2T”  นี้ต่อไป เพื่อให้คนรู้จักชุมชนนี้มากยิ่งขึ้น

 

 

3. ได้ร่วมแรงร่วมใจกับทีมงานน้อง ๆ  ทุกคน   ผู้เขียนขอบอกว่า  น้อง ๆ ในทีมงานทุกคนน่ารักมากกกกก    ช่วยกันทำงานที่ได้รับมอบหมายมาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี    ถึงแม้จะมีปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ แต่ละคนก็จะถ้อยทีถ้อยอาศัย   พูดคุยปรึกษากันตลอด    มีกิจกรรมก็ไปพร้อมกัน ช่วยกันดู ช่วยกันแก้ไข ช่วยกันหาวิธีการ   ไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมแต่ละครั้ง  การส่งใบรายงานผลการปฏิบัติงาน  การลงพื้นที่เก็บข้อมูล  การจัดทำ E-book  และงานกลุ่มที่สำคัญยิ่งเป็นการรวมกลุ่มใหญ่  คือ  “กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและเยาวชนอาสาตำบลกระสัง”    ที่ไปจัดกิจกรรมในโรงเรียน 3 แห่ง ได้แก่  โรงเรียนบ้านกระสัง  โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย  และโรงเรียนบ้านหนองม้า   ซึ่งน้องในทีมงานร่วมมือร่วมแรงร่วมใจให้กิจกรรมผ่านพ้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี   ทีมงานมีโอกาสได้พูดคุยกัน  ทานข้าวร่วมกัน  ช่วยกันบรรจุขนมให้น้องนักเรียน   ถือเป็นบรรยากาศดี ๆ ทิ้งท้ายโครงการ   ผู้เขียนยังบอกน้องในกลุ่มทีมงานตนว่า หากมีโครงการหน้าเรามาทำงานด้วยกันไหม…..  “ผลสัมฤทธิ์สำคัญ แต่สร้างทีมงานได้สำคัญกว่า”

 

4.ได้รับรู้ความหวัง  ความฝัน ของเกษตรกรในชุมชนที่อยากให้เกิดขึ้นจริง    จากการลงพื้นที่และการจัดอบรม  ทำให้มีโอกาสได้พูดคุยกับเกษตรกรในชุมชนที่มีความปรารถนา ความหวัง     บางท่านอยากปลูกพืชสมุนไพรเพื่อทำชาสมุนไพร   บางท่านอยากทำโฮมสเตย์โดยมีดอกไม้สวยงาม  สามารถเดินเก็บผักสวนครัว    เก็บมะม่วง    มีพันธุ์ไม้ขาย    บางท่านอยากเลี้ยงวัว   ผู้เขียนจำได้ว่า   มีเกษตรกรท่านหนึ่งฝากแจ้งทางโครงการว่า  “หากมีโครงการต่อ…อยากให้มีการสนับสนุนเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์”

 

สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมด 4 ข้อเป็นความรู้สึกจากตัวผู้เขียนที่สัมผัสได้และความฝันอีกหนึ่งอย่าง คือ การทำโฮมสเตย์ของผู้เขียนเองให้มีผลิตภัณฑ์ของตำบลกระสังจัดจำหน่ายที่โฮมสเตย์   ไม่ว่าจะเป็นสบู่มะสังข์   ผ้าทอบ้านโนนรัง    ฝาชี     และผลิตผลทางเกษตรของชุมชน  ให้เป็นที่รู้จักของคนที่ได้แวะเวียนมาเยี่ยมเมืองบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู