ผมนายศักดิ์มงคล ศิริมาเป็นทีมงาน u2t ประเภทนักศึกษา ของตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร ID 10 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

การเขียนบทความในเดือนธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายของการทำงานตลอดระยะเวลา 11 เดือนนี้ ตลอดระยะเวลาในการทำงานผมได้รับมอบหมายจัดทำเว็บไซต์โดยมีสมาชิกสามคนเราได้ศึกษาโครงสร้างของเว็บไซต์แล้วจัดทำเว็บไซต์ของตำบลกระสังขึ้นมาแล้วนำข้อมูลที่ได้อัพลงในเว็บไซต์และเผยแพร่ให้คนในหมู่บ้านและคนทั่วไปได้เข้ามาเยี่ยมชมโครงการ

 

 

สิ่งที่ได้จากการทำงาน

การได้มีส่วนร่วมทำงานกันเป็นทีมฝึกทักษะการเข้าหาสังคมและได้เรียนรู้เทคนิคการใช้โปรแกรมต่างๆร่วมกับเว็บไซต์ซึ่งบางโปรแกรมเราอาจจะยังไม่เข้าใจในบางส่วนแต่เมื่อได้ลองศึกษาหาวิธีใช้แล้วเราก็ได้เข้าใจในส่วนต่างๆของโปรแกรมการทำแบนเนอร์การสร้างแผนที่จำลองของตำบลกระสังและการทำโลโก้ต่างๆเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนได้ และได้ฝึกอบรมทักษะทั้ง4ด้านฝึกการเขียนบทความของแต่ละเดือนทบทวนผลงานแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดของงานต่างๆที่ผ่านมานำความผิดพลาดมาพัฒนาตนเองได้

 

 

 

 

เป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานในโครงการนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้มีประการณ์ในการทำงานเป็นทีม ไดเรียนรู้หลายๆอย่างในการทำงานในโครงการครั้งนี้อาจะมีปัญหาติดขัดบ้างแต่ก็มีอาจารย์ที่รึกษาคอยให้คำแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ และสุดท้ายก็ขอขอบคุณโครงการดีๆแบบนี้ที่ทำให้ข้าพเจ้านั้นได้ความรู้จากการทำงานและสามรถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งการเรียนและในชีวิตประจำวัน

 

อื่นๆ

เมนู