ข้าพเจ้านางสาวศศิลักศยา ผาใต้  ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ  (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ครั้งที่ 3 หลักสูตร ID10 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงาน

ข้าพเจ้าเข้าร่วมโครงการจ้างงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัย สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ครั้งที่ 3 ได้เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาปฏิบัติงานทั้งหมด 3 เดือน ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับผิดชอบในพื้นที่ทั้งหมด 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2 บ้านม่วงเหนือ, หมู่ 4 บ้านเครือชุด, หมู่ 11 บ้านลำดวน และหมู่ 16 บ้านม่วงเหนือพัฒนา จากการปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เรียนรู้และปฏิบัติงาน ดังนี้

1.อบรมทักษะผ่านระบบ e-Learning (อบรมด้วยตนเอง) ตามที่โครงการฯ กําหนด 4 ด้าน ได้แก่

  1. ด้านการเงิน Financial Literacy
  2. ด้านดิจิทัล Digital Literacy
  3.  ด้านสังคม Social Literacy
  4. ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy

2.การเก็บข้อมูล CBD ในพื้นที่ตำบลกระสัง ได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านต่างๆ ของชุมชน ประกอบไปด้วยข้อมูลทั้งหมด 10 หมวด ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว, ที่พัก/โรงแรม, ร้านอาหารในท้องถิ่น, อาหารประจำถิ่น, เกษตรกรในท้องถิ่น, พืชในท้องถิ่น, สัตว์ในท้องถิ่น, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, แหล่งน้ำในท้องถิ่น และผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด

 

3.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเล่าเรื่องชุมชนกลุ่มเกษตรผู้ผลิตผักบุ้ง เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ที่บ้านม่วงเหนือ ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผักบุ้งในการนำไปต่อยอดเพื่อคุณภาพและคุณประโยชน์ที่ดีต่อตนเองและชุมชนต่อไป

 

4.จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ประจำทีมผลิตภัณฑ์จักสานและผักบุ้ง โดยรวบรวมข้อมูลจากบทความและการลงพื้นที่ในชุมชน เพื่อนำมารวมรวบข้อมูลและสรุปใน E-book ประจำตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

5.จัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ผลิตภัณฑ์และเรื่องราวชุมชนสู่ประชาชนและเยาวชนอาสาตำบลกระสัง โดยมีโรงเรียนตำบลกระสัง 3 โรงเรียนที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรม ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย และโรงเรียนบ้านหนองม้า มีฐานความรู้ทั้งหมด 5 ฐาน ได้แก่

  • ฐานผลิตภัณฑ์จักสานและผักบุ้ง ให้ความรู้การปลูกผักบุ้งในแต่ละขั้นตอน และเรียนรู้โดยลงมือปลูกผักบุ้งด้วยตัวเอง
  • ฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอ แสดงตัวอย่างผ้าทอและให้สัมผัสเนื้อผ้า และจำแนกถึงความแตกต่างระหว่างผ้าทอจากใยฝ้ายและผ้าทอจากใยไหม และเล่นเกมเพื่อให้รู้จักวัตถุดิบและประเภทผ้าที่หลากลาย
  • ฐานผลิตภัณฑ์สบู่  เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และวิธีการทำสบู่ และได้ลงมือทำสบู่ด้วยตัวเอง
  • ฐานคูเมืองโบราณ สาธิตวิธีการทำเจลแอลกอฮอลล์และเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริง
  • ฐานเกษตรปลอดภัย ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปรุงดินทำปุ๋ย การทำฮอร์โมนไข่ และการเล่นเกมพิสูจน์กลิ่นจากผักเพื่อเรียนรู้ผักสวนครัว และลงมือปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการปรุงดิน

โดยกิจกรรมในแต่ละฐานจะมีผลิตภัณฑ์และเนื้อหาการถ่ายทอดความรู้ที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดได้

 

ข้อเสนอแนะและแนวทางส่งเสริมชุมชน

เนื่องจากเดิมในชุมชนมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ดีอยู่แล้ว เช่น ชาวบ้านในชุมชนบ้านม่วงเหนือ ส่วนใหญ่มีการปลูกผักบุ้งจีนเพื่อจำหน่ายอยู่แล้ว แต่ถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่จะไม่ทราบเลยว่าบ้านม่วงเหนือมีแหล่งปลูกผังบุ้งจีนสด ๆ จากสวนอยู่ในพื้นที่ชุมชน จึงควรมีการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมและต่อเนื่อง อาจจะเป็นการทำเว็บไซต์ เว็บเพจต่าง ๆ เพื่อเป็นช่องทางสำหรับการจำหน่ายผักบุ้งเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่สนใจแต่ไม่สามารถเดินทางมาซื้อในพื้นที่ชุมชนได้ หรือจะเป็นการส่งเสริมในด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักบุ้งหรือทำแพ็คเกจผลิตภัณฑ์ให้ดูสวยงามดึงดูดและน่าสนใจ และสามารถยกระดับเป็นสินค้า OTOP ประจำตำบลได้

จากการได้มาปฏิบัติงานในชุมชนตำบลกระสังทำให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนมากยิ่งขึ้น ได้เห็นมุมมองจากชาวบ้าน ได้รับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำมาต่อยอดในการร่วมมือกันพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นตามความต้องการของชาวบ้านในชุมชน จากการลงพื้นที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ พบว่าแท้จริงแล้วชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์เพื่ออุปโภคบริโภค มีแหล่งน้ำธรรมชาติ มีการปลูกพืชทางการเกษตร และงานฝีมือจากภูมิปัญญาดั้งเดิม แต่อาจจะขาดการให้ความรู้เพื่อนำไปต่อยอดให้เป็นอาชีพเพื่อเลี้ยงครอบครัวหรือเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน และสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดให้ผู้คนเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความสำคัญกับชุมชนมากยิ่งขึ้น

 

สะท้อนสิ่งที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน

การได้มาทำงานในโครงการ U2T ไม่ใช่แค่การมาทำงานร่วมชุมชนเพียงอย่างเดียว แต่ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม การสื่อสารซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจและต้องก่อให้เกิดผลงานร่วมกันออกมาให้ดีที่สุด เรียนรู้การสามัคคี การเสียสละเพื่อส่วนรวม เพราะการทำงานเป็นทีมคือการลงเรือลำเดียวกัน หากมีคนใดคนหนึ่งขาดความรับผิดชอบ จะส่งผลต่อสมาชิกคนอื่น ๆ และส่งผลต่อการทำงาน จึงทำให้เกิดการเรียนรู้ในการรับผิดชอบต่องาน บริหารเวลาให้เหมาะสม ได้เรียนรู้อะไรหลาย ๆ อย่างจากการทำงานหลายเรื่องมาก ๆ อยากขอบคุณสมาชิก ID10 และทีมจักสานและผักบุ้งที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลืองานกันมาตลอด ขอบคุณอาจารย์สุดารัตน์ ปีนะภา ที่เป็นที่ปรึกษาประจำทีมที่คอยช่วยเหลือให้คำปรึกษา และชี้แนะหาทางออกที่ดีมาโดยตลอด

 

 

แบบทดสอบ https://forms.gle/kzJ9c4TPJ3VumdgP6

วิดีโอประจำเดือน

 

วิดีโอการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวในชุมชน

อื่นๆ

เมนู