ข้าพเจ้านางสาวสุดารัตน์ ลิตรไธสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้แก่ประเทศ

ดิฉันได้รับมอบหมายให้ทำงานในพื้นที่ภายใต้ชื่อโครงการ ID10 “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน” ซึ่งดิฉันได้รับมอบหมายงานในส่วนของตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีทั้งหมด 19 หมู่บ้าน ส่วนดิฉันได้รับมอบหมายดูแลใน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่2 บ้านม่วงเหนือ หมู่4 บ้านเครือชุด หมู่11 บ้านลำดวน หมู่16 บ้านม่วงเหนือพัฒนา

   

จากการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 11 เดือนที่ผ่านมาดิฉันได้ลงพื้นที่ในส่วนของหมู่บ้านที่ได้รับผิดชอบในหัวข้องานเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสาน จากการลงพื้นที่พบว่าชาวบ้านเคยร่วมกลุ่มกันทำจักสานและมีวิทยากรในพื้นที่ถนัดเรื่องจักสานและพบว่าเป็นคนในพื้นที่ของบ้านกลันทาที่ทำงานจักสานเกี่ยวกับฝาชีที่โดดเด่นในหมู่บ้านกลุ่มดิฉันได้เข้าไปพูดคุยเรื่องการจัดกิจกรรมอบรมเรื่องการทำตอกจากไม้ให้ชาวบ้านเพื่อที่พัฒนาต่อยอดงานจักสานให้มีหลายรูปแบบและได้พบปัญหาคือมีกลุ่มที่ไม่แข็งแรงพอและวัสดุต้องสั่งจากที่อื่นทำให้ใช้เวลานานเลยทำให้งานจักสานไม่สามารถพัฒนาต่อได้ ดิฉันและเพื่อนในทีมจึงปรึกษากันในทีมว่าจะไปพัฒนาต่อยอดผักบุ้งในส่วนของบ้านม่วงเหนือและบ้านม่วงเหนือพัฒนาที่มีการปลูกผักบุ้งเป็นจำนวนมากและมีการส่งออกขายตามตลาดและตามร้านอีกมายมายจากการเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้านพบว่ามีกลุ่มที่แข็งแรงมากพอที่จะพัฒนาต่อยอดให้ชาวบ้านได้

ในส่วนของการเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูล 01 02 หรือCBD จากการลงพื้นที่ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและมีติดปัญหาบ้างเล็กน้อยที่ชาวบ้านที่ไม่สะดวกให้ข้อมูล ส่วนของการจัดกิจกรรมอบรมต่างๆชาวบ้านใหความสนใจและอยากให้เข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักบุ้งต่อ

       

1.สิ่งที่อยากจะพัฒนาต่อด้านงานจักสานฝาชี

ดิฉันเห็นได้ว่าชาวบ้านบางคนที่อยากจะพัฒนาทำฝาชีต่อและยังมีปัญหาติดอยู่ที่อุปกรณ์จักสานฝาชีซึ่งไม้ไผ่ที่จะทำต้องเป็นไม้ไผ่มีปองยาวและต้องสั่งมาจากต่างจังหวัดทำให้ใช้ระยะเวลานานถ้าเอาไม้ไผ่ตามชุมชนไม่สามารถนำมาทำได้และดิฉันมีข้อเสนอแนะว่าถ้าเปลี่ยนเป็นไม้ไผ่ตามชุมชนและนำมาทำเป็นโคมไฟหรือทำเป็นสุ่มขนาดเล็กหรือทำเป็นที่ตกแต่งภายในบ้านได้อาจจะทำให้พัฒนาต่อยอดจักสานต่อยอดไปได้ร่วมไปถึงหาการตลาดให้กับชาวบ้านจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นและไม่ต้องเสียเวลาในการไปหาไม้ไผ่จากที่อื่นเพราะชาวบ้านก็มีความรู้เกี่ยวกับงานจักสานอยู่มาก

     

2.สิ่งที่อยากจะพัฒนาต่อด้านผักบุ้ง

จากการลงพื้นที่ตลอดระยะเวลา 11 เดือนที่ผ่านมาดิฉันเห็นได้ว่ากลุ่มชาวบ้านที่ปลูกผักบุ้งจะมีกลุ่มที่แข็งแรงมากและมี่ที่ส่งผักบุ้งขายเป็นหลักแหล่งดิฉันเห็นได้ว่าชาวบ้านบางคนก็ยังไม่มีที่ส่งผักบุ้งขายเป็นที่ประจำส่วนของดิฉันอยากจะพัฒนาต่อนั่นก็คือการหาตลาดออนไลน์ให้แก่ชาวบ้านผ่านทางออนไลน์เพื่อที่จะให้ชาวบ้านได้รายได้โดยตรงและเป็นที่รู้จักในจังหวัดบุรีรัมย์ เพิ่มมากขึ้นและให้ชาวบ้านช่วยกันโปรโมทผ่านทางออนไลน์ที่มีคนให้ความสนใจมากที่สุด เช่น Facebook หรือLine แอปพลิเคชั่นอื่นๆและสามารถนำผักบุ้งมาเป็นสินค้าOTOPของพื้นที่ตำบลกระสังได้และเป็นสิ่งที่ดิฉันอยากจะทำต่อ

   

   

แบบทดสอบประจำเดือน

https://forms.gle/jSgi3PZxu4QGQKnp6

 

ลิงค์วิดีโอประจำเดือน

ลิงค์วิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู