ดิฉัน นางสาวธัญธร ผาสุข ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร ID 10 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ตลอดระยะเวลาการปฎิบัติงาน 6 เดือน กับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้แก่ประเทศ สำหรับบทความประจำเดือนนี้ดิฉันได้เขียนบทความไปในทิศทางการสะท้อนความเห็นความรู้สึกจากการทำงานในพื้นที่และสิ่งที่คิดสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดให้กับพื้นที่ตำบลกระสังอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์

               ดิฉันได้รับมอบหมายงานให้รับผิดชอบเกี่ยวกับเว็บไซต์ประจำตำบล และได้ลงพื้นที่บ้างในบางครั้ง โดยตลอดระยะเวลาที่เริ่มทำงานตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2564 – เดือนธันวาคม 2564 ดิฉันได้ทำเกี่ยวกับหน้าเว็บไซต์โดยการประสานขอข้อมูลจากทีมงานในกลุ่มบางส่วนมาเขียนลงบนเว็บไซต์ บางครั้งก็ลงพื้นที่จริงเพื่อสอบถามข้อมูลด้วยตนเอง และดิฉันยังได้มีโอกาสถ่ายแบบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรให้กับชุมชน ในเดือนสุดท้ายดิฉันได้ลงพื้นที่โรงเรียนกระสังเพื่อสอนน้องๆนักเรียนทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์อีกด้วย

 

สิ่งที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน

1.ได้รับประสบการณ์จริงจากการลงพื้นที่ เนื่องจากได้พบปะเพื่อนร่วมงาน ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ได้มากกว่าคนนอกที่เข้ามาในชุมชน ซึ่งเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้น จากการพูดคุย สอบถาม ร่วมงานกัน ทำให้เกิดมิตรภาพใหม่ๆ ในการลงพื้นที่ที่บางครั้งก็เกิดปัญหาบ้าง จึงถือว่าเป็นการได้ใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปในตัว

2. การได้ลงพื้นที่ในชุมชน ทำให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่เห็นบริบทสภาพพื้นที่ของชุมชนที่ยังมีการทำการเกษตร ไร่นา เห็นได้จากบริเวณโดยรอบของชุมชนเป็นพื้นการทำนาปลูกข้าว การปลูกพืชผักบริเวณตัวบ้าน การเลี้ยงสัตว์ ไก่  เป็ด โค กระบือ ทำให้ทราบได้ว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร และมีรายได้หลักมาจากผลผลิตที่ได้จากการเกษตร

3.ได้ฝึกการเขียนบทความเกี่ยวกับการทำงานในแต่ละเดือนเพื่อเป็นการสรุป และทบทวนผลการดำเนินงานของตนเอง ทำให้เห็นว่าแต่ละเดือนตัวเราทำงานอะไรไปบ้าง ผลการดำเนินมีความก้าวหน้าไปอย่างไร ทำให้มองเห็นภาพรวมของการทำงาน และนำข้อมูลที่ได้จากการเขียนบทความไปวางแผนการทำงานเดือนต่อๆ ไปในอนาคต เพื่อให้งานดำเนินไปเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

 

สิ่งที่สามารถนำมาต่อยอดให้กับพื้นที่ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ในที่ผ่านมาดิฉันได้ปฎิบัติงานเป็นระยะเวลา 6 เดือน ได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนรวมไปถึงศักยภาพของคนในชุมชน เอกลักษณ์วัฒนธรรมของแต่ละชุมชนที่ได้ถ่ายทอดออกมา   ในแต่ละพื้นที่หมู่บ้านมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปทำให้เกิดความหลากหลายของ ชุมชนตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ถือเป็นเรื่องที่ดีมากแต่บุคคลภายนอกอาจจะไม่ค่อยได้ทราบกัน ทางทีมงานจึงได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเป็นการโปรโมทชุมชน ทั้งด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมีผลผลิตที่เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ชุมชนได้มีต้องการให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนโดยปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนที่โครงการ U2T จะเข้าไปทำงานร่วมกับชุมชน พบว่ายังไม่เป็นที่รู็จักของผู้คนภายนอก ส่งผลให้เศรษฐกิจในชุมชนไม่ค่อยดีนัก แต่หลังจากที่ โครงการ U2T ลงพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ทำให้ผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวมีคุณภาพและเป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยใช้องค์ความรู้และงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยปรับปรุงและเพิ่มช่องทางจำหน่ายทางออนไลน์ เป็นต้น
ดิฉันเห็นว่าผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวสามารถพัฒนาและสามารถต่อยอดได้มากกว่านี้ถ้าหากมีการต่อยอดโครงการU2T ในระยะที่2 ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ นักศึกษาได้ความรู้ อาจารย์ก็ได้ให้วิชาทั้งกับชุมชน มหาวิทยาลัย รวมถึงผู้ได้รับการจ้างงานจึงอยากให้โครงการ U2T ได้ทำต่อและการที่ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชนหรือกลุ่มวิสาหกิจในชุมชนถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ตรงกับเป้าหมาย

วิดีโอประจำตำบล การถ่ายทอดความรู้ผลิตภัณฑ์และเรื่องราวชุมชนสู่ประชาชนและเยาวชนอาสาตำบลกระสัง

ID:10 การถ่ายทอดความรู้ผลิตภัณฑ์และเรื่องราวชุมชนสู่ประชาชนและเยาวชนอาสาตำบลกระสัง – YouTube

กระสัง U2T ของดีอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ตอน มะสังข์สบู่สมุนไพร

กระสัง U2T ของดีอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ตอน มะสังข์สบู่สมุนไพร – YouTube

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู