ข้าพเจ้านางสาววนาวิน ศรีสอาด ประเภท(นักศึกษา) ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมกับทีมงานที่ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ดิฉันได้รับมอบหมายให้ทำงานในพื้นที่ของตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้ชื่อโครงการ ID10 “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่มวของชุมชน” ซึ่งตำบลกระสัง มีทั้งหมด 19 หมู่บ้ าน โดยดิฉันได้รับมอบหมายทำงานในพื้นที่ของหมู่ 3 บ้านไทรโยง หมู่ 10 บ้านกลันทา และหมู่ 19 บ้านไทรโยงเหนือ ในหัวข้อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวคูเมืองโบราณบ้านไทรโยง โดยมีเป้าหมายเพื่อ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของชุมชนโบราณเชิงแหล่งท่องเที่ยว ให้เป็นที่รู้จักเพื่อต่อยอดและพัมนาต่อไปในอนาคต

จากการดำเนินงานตลอดระยะ เวลา 11เดือน โดยทีมงานเราได้รับมอบหมายไห้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล แบบฟอร์ม 01 แบบสอบถาม ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 และสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรค โควิด-19 ต่อมาได้มีเริ่มเก็บข้อมูล CBD ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและด้านอื่นๆภายในชุมชน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประส่งค์ของโครงการต่อไป

 

 

ตลอดการลงพื้นที่ปฏิบัติงานซึ่งเราก็ได้มีการประชุมหารือกับผู้นำชุมชนโดย มีการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ชาวบ้าน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคนในชุมชนโดยมีการจัดอบรมดังนี้

การจัดอบรมครั้งที่1 เรื่องการจัดอบรมทักษะความรู้เกี่ยวกับต้นไผ่ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน

การจัดอบรมครั้งที่2 เรื่องการจัดอบรมทักษะความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์โคมไฟจากต้นไผ่ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน

การจัดอบรมครั้งที่3 เรื่องการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับภูมิทัศน์ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน

การจัดอบรมครั้งที่4 เรื่องนักเล่าเรื่องในชุมชน ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนเป็นอย่างมาก ที่จะสามารถพัฒนาทางอาชีพในด้านต่างๆ ของคนในชุมชน เพื่อให้เห็นถึงการดำเนินชีวิตและวิถีชีวิตของคนในชุมชน ร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะขับเคลื่อนชุมชนของตนเองให้เป็นที่รู้จัก

ข้อเสนอแนะ

1.ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน

อยากไห้มีศูนย์การเรียนรู้ภายในชุมชนเพื่อที่จะทำให้คนรู้จักชุมชนมากขึ้นใน  ทั้งประวัติความเป็นมาของพื้นที่ชุมชน ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่ชุมชน เรื่องเล่าของชุมชน บุคคลสำคัญของชุมชน และข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนบ้านไทรโยงในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชน

2.การสร้างจุด เช็คอินภายในชุมชน

การทำจุดเช็คอินให้ดูน่าค้นหา น่าสนใจ อยากที่จะแวะเข้าไปเยี่ยมชมภายในชุมชน โดยการปรับทัศนียภาพรอบๆบริเวณป้ายชื่อชุมชนให้ดูสวยงาม อาจจะเป็นการปลูกต้นไม้ไห้ดูสวยงาม เป็นธรรมชาติ การสร้างแลนด์มาร์คเพื่อบอกพิกัดชุมชน ให้ผู้ที่ผ่านไปมา มาถ่ายรูปเช็คอินได้

3.ส่งเสริม สนับสนุน ผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชน

จากการลลงพื้นที่ทำไห้เราได้เห็นถึงความเป็นภูมิปัญญาของคนในชุมชน โดยมีคุณยายจันทรื ได้มีการทอเสื่อกก การทำไม้กวาดทางมะพร้าวของคุณตาอาน การทำขนม ฝักบัว ขนมนางเล็ด ของคุณยายเพชร และการปลูกพืชผักสวนครัว การทำโรงเพาะเห็ดของคนในชุม แต่คนในชุมชนยังไม่ได้มีการส่งเสริมทางด้านนี้ หากทางชุมชนได้รับการสนับสนุนการส่งเสริม อาจทำไห้ชุมชนเกิดการสร้างรายได้ ให้กับตนเองและชุมชนได้

 

วีดีโอประจำเดือน

การถ่ายทอดความรู้ผลิตภัณฑ์และเรื่องราวชุมชนสู่ประชาชนและเยาวชนอาสาตำบลกระสัง

กระสัง U2T ของดีอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ตอน ชุมชนโบราณ บ้านไทรโยง

 

 

 

อื่นๆ

เมนู