การดำเนินงานเดือนสิงหาคม 2564 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) รับผิดชอบในตำบลกระสังได้แก่ บ้านม่วงเหนือหมู่ 2 บ้านเครือชุด หมู่ 4 บ้านกลันทา หมู่ 10 บ้านลำดวน หมู่ 11 และบ้านม่วงพัฒนา หมู่ 16 อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  ทีมปฏิบัติงานได้มีการประชุมเพื่อทำความเข้าใจในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับและเข้าสู่มาตรฐานสินค้า

การสร้างความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชนให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของลูกค้า โดยกลุ่มได้จัดการอบรมในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับและเข้าสู่มาตรฐานสินค้า ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ภาพที่ 1 บรรยากาศการอบรมของชุมชน ตำบลกระสัง

ช่วงแรก

อบรมเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีนางสาวอมรรัตน์ จันทร์ชูวงศ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มาเป็นผู้ให้ความรู้ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
ซึ่งเป็นข้อกําหนดด้านคุณภาพที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่เชื่อถือ เป็นที่ยอมรับและสร้าง
ความมั่นใจให้ก้ับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด และสอดคล้องกับนโยบาย OTOP

ภาพที่ 2 ผังการรับรองประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน

 จากการอบรมทำให้ชุมชนมีความเข้าใจในมาตรฐานของผลิตภัณฑ์มีประโยชน์ดังนี้

  1. ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน มีความเข้าใจ และมีความรู้ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
  2. สินค้าที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
  3. สินค้าเป็นที่น่าเชื่อถือ และเป็นที่ต้องการของตลาด
  4. สามารถนำผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรร OTOP Product Champion (ระดับดาว)
  5. ได้รับการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาที่เหมาะสมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ช่วงหลัง

อบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง การขอสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและการตลาด โดยมี นายอิสรา พรหมเรียง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์เป็นผู้มาให้ความรู้ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ลักษณะทั่วไป
1. ต้องอยู่สภาพเรียบร้อยตลอดชิ้นงาน ประณีต สวยงาม ไม่เปรอะเปื้อน
2. ต้องไม่ปรากฏข้อบกพร่องให้เห็นเด่นชัด เครื่องจักสานเป็นรูหรือขาด รอยต่อและริม เส้นตอกหลุดลุ่ย มีปลาย
เส้นตอกโผล่ออกมา
3. รูปทรงและสัดส่วน ต้องไม่บิดเบี้ยว ถูกต้อง สมส่วน ไม่ย่นตึง หรือรูปทรงอ่อนง่าย

ภาพที่ 3 การอบรมประสบความสำเร็จ

จากการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับและเข้าสู่มาตรฐานสินค้าของตำบลกระสังได้แก่ บ้านม่วงเหนือหมู่ 2 บ้านเครือชุด หมู่ 4 บ้านกลันทา หมู่ 10 บ้านลำดวน หมู่ 11 และบ้านม่วงพัฒนา หมู่ 16 อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเพื่อเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนนำ ความรู้การพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานชุมชนมีความเข้าใจและสนใจพร้อมที่จะพัฒนาสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู