สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวอัญมณี กังขรนอก ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.)  ซึ่งการปฏิบัติงานในเดือนมิถุนายนนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีดังต่อไปนี้

  • จัดเก็บข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ
  • ลงเลขรับหนังสือ
  • ลงเลขส่งหนังสือ
  • ตัดต่อวีดีโอ
  • ดูแลเว็บไซต์ของสำนักงาน อัพเดตข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้เป็นปัจจุบัน
  • ปฏิบัติหน้าที่ตามที่พัฒนากรได้มอบหมาย

การลงพื้นที่

  1. ดิฉันได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP /ผลิตภัณฑ์ชุมชน และส่งเสริมช่องทางการตลาดทางระบบ Offline/Online
  2. ดิฉันได้ลงพื้นที่การดำเนินงานโครงการเชิดชูเกียยรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  3. ดิฉันได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่แปลงครัวเรือนต้นแบบ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี ณ บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 6 ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
  4. ดิฉันได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่แปลงครัวเรือนต้นแบบ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี ณ บ้านกอกดอนพยอม หมู่ที่ 5 ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

 

อื่นๆ

เมนู