การเขียนเว็บไซต์หน้าผลิตภัณฑ์สบู่

ข้าพเจ้า  นางสาวธัญธร ผาสุข ทีมงานตำบลกระสัง(ประเภทนักศึกษา)

                                        ในเดือนนี้ได้เขียนเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ตำบลกระสังในหัวข้อ”ผลิตภัณฑ์สบู่”  โดยได้ศึกษาหาความรู้ทางอินเทอร์เน็ตในเรื่องการเขียนเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ดังต่อไปนี้

                  การออกแบบด้านเนื้อหาเสนอเนื้อหาที่มีความกระชับใช้ภาษาที่ถ่ายทอดเข้าใจง่าย  โดยให้ความสำคัญกับการเลือกใช้ภาพประกอบเป็นภาพถ่าย
ที่สื่อถึงผลิตภัณฑ์ ช่วยกระตุ้นให้ผู้รับสารเกิดความสนใจเว็บไซต์  สำหรับสีที่ใช้นั้นควรเป็นสีที่มองแล้วรู้สึกสบายตาเพื่อทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกสะอาด ในส่วนของรูปแบบตัวอักษรนั้น  ควรเลือกใช้ตัวอักษรพื้นฐาน และมีประสิทธิภาพการแสดงผลในหน้าเว็บไซต์เป็นอย่างดี

ที่มา: file:///C:/Users/tunya/Downloads/212626-Article%20Text-672481-1-10-20190829.pdf

จากการที่ได้ศึกษาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตในข้างต้น ข้าพเจ้าได้นำมาดัดแปลงตามความสามารถของข้าพเจ้าได้ดังนี้

1.  หน้าแรกของผลิตภัณฑ์สบู่ ได้มีการโชว์ตัวสินค้า และบอกประวัติความเป็นมา

 

 

 

 

2. หน้าเพิ่มเติมได้มีการบอกถึงความคิดริเริ่ม เป้าหมาย กิจกรรมพัฒนาทักษะ วัตถุดิบอุปกรณ์และขั้นตอนในการทำสบู่สมุนไพร

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู