สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวอัญมณี กังขรนอก ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.)  ซึ่งการปฏิบัติงานในเดือนกันยายนนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีดังต่อไปนี้

  • จัดเก็บข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ
  • จัดเก็บข้อมูล จปฐ.
  • ลงเลขรับหนังสือ
  • ลงเลขส่งหนังสือ
  • ตัดต่อวีดีโอ
  • ดูแลเว็บไซต์ของสำนักงาน อัพเดตข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้เป็นปัจจุบัน
  • ปฏิบัติหน้าที่ตามที่พัฒนากรได้มอบหมาย

การลงพื้นที่

1. ลงพื้นที่ กิจกรรมเอามื้อสามัคคีปลูกต้นไม้ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.

2. ลงพื้นที่ ดำเนินกิจกกรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล

3. ลงพื้นที่ เอามื้อสามัคคี “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

4. ลงพื้นที่ ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการบริหารตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ (CMO)

อื่นๆ

เมนู