บทความประจำเดือนกันยายน (ประวัติบุคคลสำคัญของตำบลกระสัง)

                    ข้าพเจ้า นางสาวธัญธร ผาสุข ทีมงาน u2t ตำบลกระสัง (ประเภทนักศึกษา) ในเดือนกันยายนนี้ได้รับมอบหมายให้เขียนบทความเกี่ยวกับประวัติบุคคลสำคัญของตำบลกระสัง ข้าพเจ้าจึงได้เลือกเขียนประวัติความเป็นมาของเกษตรกรประจำตำบล คือ นาง พชร ฉิ่งเล็ก โดยมีประวัติดังต่อไปนี้

               

                                 นาง พชร ฉิ่งเล็ก อายุ 73 ปี เกิดเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2491 อยู่บ้านโพธิ์ เลขที่ 59 หมู่ 6 ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์ 31000 บิดาชื่อ นายพิสิษย์ นิลนนท์ มารดาชื่อ นางนกแก้ว นิลนนท์ คู่สมรสชื่อ นายศิริวุฒิ์ ฉิ่งเล็ก อาชีพ ค้าขาย มีธิดา 3 คน ได้แก่  1.นางสาวรตนพร ฉิ่งเล็ก อาชีพ ค้าขาย  2.นางสาวธนวรรณ ฉิ่งเล็ก อาชีพ พนักงานบริษัทคิงพาวเวอร์   3.นางมณฑกร ฉิ่งเล็ก อาชีพค้าขาย

                               ก่อนที่ คุณพชร จะมาทำอาชีพเกษตรกร คุณพชร รับราชการ เป็นอาจารย์ สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยศาตราจารย์ หลังจากเกษียณอายุราชการ ก็ได้หันมาทำการเกษตร เพื่อที่จะได้มีงานทำหลังเกษียณ  ทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัว จนเป็นอาชีพที่มั่นคงได้  และยังมีประสบการณ์ในการทำการเกษตรมากกว่า 20 ปี และยังไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาในการทำเกษตร เพื่อให้การเกษตรอยู่คู่กับเราไปได้อย่างยังยืน ที่สวนทำเกษตรอินทรีย์อย่างเดียว ใช้ปุ๋ยจากมูลสัตว์ เช่น ขี้วัว ขี้ควาย ขี้หมู ขี้ไก่ หรือที่หาได้ตามชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง พืชที่ปลูกในสวนได้แก่ มะม่วง ส้มโอ กล้วยน้ำว้า มะขามเปรี้ยวยักษ์ ฯลฯ 

                           เป้าหมายหลักในการทำการเกษตร เพื่อที่จะใช้เวลาว่างหลักเกษียณให้เกิดประโยชน์ และเพื่อความสุขความสบายใจ ได้อยู่ได้กินในสิ่งที่ตนเองปลูกและปลอดภัยกับสุขภาพของตนเองและผู้บริโภค และมีส่วนช่วยในการลดภาวะโลกร้อน และได้อากาศที่บริสุทธิ และอยากได้ร่มเงา ส่วนแผนในการพัฒนาการเกษตร ก็จะทำให้เป็นสวนเกษตรแบบผสมผสารและครบวงจร

คุณงามความดี :  ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์แก่คนในหมู่บ้าน ได้นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในสวนของตนเอง

คติธรรม : ทำหน้าที่ที่ได้รับให้ดีและสมบูรณ์ที่สุด

ที่มา:ID10 บทสัมภาษณ์เกษตรกรในบ้านโพธิ์ ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ – โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) (bru.ac.th)

จากประวัติความเป็นมาข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของประวัติ นาง พชร ฉิ่งเล็ก เท่านั้นหากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

 

อื่นๆ

เมนู