สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวอัญมณี กังขรนอก ปฏิบัติงาน ที่สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ซึ่งการปฏิบัติงานในเดือนมีนาคมนี้ได้ทำการลงข้อมูลในเว็บไซต์ และปฏิบัติงานตามที่พัฒนากรมอบหมายให้ดังนี้

  1. ทำการสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้แก่สมาชิกรายใหม่ประจำเดือนมีนาคม
  2. ช่วยงานพัฒนากร เรื่องการพักชำระหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
  3. อัพเดทข่าวสารและประชาสัมพันธ์ ในเว็บไซต์ของสำนักงาน

การลงพื้นที่

สัห์ปดาที่ 1  ดิฉันได้ร่วมประชุมวิเคราะห์ศักยภาพ และรับฟังความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ otopโดยมีกลุ่มผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 11 กลุ่ม ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ โคก หนองน้ำ โมเดล

สัปดาห์ที่ 2 ดิฉันได้ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลกู่สวนแตง ครั้งที่ 2/2564
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์

สัปดาห์ที่ 3 ดิฉันได้ร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน บ้านนาฝาย ณ ศาลาประชาคมบ้านนาฝาย หมู่ที่ 11 ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์

สัปดาห์ที่ 4 ดิฉันได้ร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่2 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์

การทำงานในเดือนมีนาคมนี้  ทำให้มีประสบการณ์​เพิ่มขึ้น ได้ความรู้ในการทำงานเพิ่มมากขึ้น และได้เรียนรู้​การทำงานเป็นทีม

 

อื่นๆ

เมนู