การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ตามที่ได้สมัครเข้าร่วมทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) รับผิดชอบในตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำบลนี้มีทั้งหมด 19 หมู่บ้าน  มีการประชุมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่จำดำเนินการเก็บข้อมูลทั้งจากพื้นที่

ทีมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดประชุมทำความเข้าใจในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศาลากลางหมู่บ้านกระสัง หมู่ 1 และร่วมพาทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรไปแนะนำตัวกับผู้นำแต่ละหมู่บ้านและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ จากนั้นได้เข้าพบกับองค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

หลังจากเข้าใจระบบการทำงานแล้วมีการวางแผนแบ่งการทำงานร่วมกัน ซึ่งตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีหมู่บ้านทั้งหมด 19 หมู่บ้าน แบ่งกลุ่มออกเป็นทั้งหมด 5 กลุ่ม ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายทำงาน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2 บ้านม่วงเหนือ หมู่ 16 บ้านม่วงเหนือพัฒนา หมู่4 บ้านเครือชุดหมู่  หมู่ 11 บ้านลำดวน หลังจากนั้นได้นำแบบสำรวจข้อมูลไปที่บ้านม่วงเหนือเป็นอันดับแรกเพื่อเก็บข้อมูลในแบบสอบถาม 01 02 พบว่าประชากรส่วนใหญ่ของบ้านม่วงเหนือประกอบอาชีพทำไร่ปลูกผักบุ้ง และทำเกษตรกรรมเป็นหลัก ส่วนบ้านม่วงเหนือพัฒนาก็ประกอบอาชีพทำไร่ปลูกผักบุ้งและผักสวนครัวต่างๆเป็นส่วนมาก รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้างและในวัดบ้านม่วงเหนือพัฒนามีการจัดกลุ่มทอผ้าฝ้ายอยู่ที่วัด เนื่องจากไม่มีศาลากลางหมู่บ้านจึงทำให้ได้ไปจัดกลุ่มทอผ้าเล็กๆในวัด หมู่บ้านเครือชุดคนส่วนใหญ่จะทำเกษตรกรรมหลังจากหมดฤดูทำนาคนจะไม่ได้ไปไหนจะอยู่บ้านเลี้ยงวัว ควาย หรือไม่ได้ออกไปหารายได้ และหมู่บ้านสุดท้ายบ้านลำดวนคนในหมู่บ้านจะประกอบอาชีพรับจ้างเป็นหลักส่วนน้อยที่จะรับงานจากโรงวิกมาทำที่บ้านคนในหมู่บ้านเคยรับดอกไม้จันทน์มาทำเป็นอาชีพแต่ส่งออกไม่ได้ทำให้รายได้ลดลงจากผลกระทบของโควิด19

จากการศึกษาเก็บข้อมูลครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างและทำการเกษตร บางครอบครัวจะเช่าพื้นที่นาทำการเกษตรเพื่อใช้บริโภคและหารายได้เพื่อใช้ในครอบครัว หมู่บ้านส่วนใหญ่ปลูกผักบุ้งจีนเพื่อส่งให้กับร้านเนื้อย่างที่อยู่ในเมืองเป็นส่วนมาก แต่ชาวบ้านยังไม่มีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน ยังขาดความรู้ และไม่มีใครเป็นผู้นำมาดำเนินการประสานกลุ่ม นอกจากนั้นได้ทำการขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ให้ดำเนินการทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 16 เป้าหมาย ชาวบ้านแต่ละครัวเรือนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู