ผมชโลธร แสนคนึง       นักศึกษา  ต.กระสัง อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์                                                                                                หลักสูตร ID10 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

โดยในการทำงานในเขตตำบลกระสัง อำเภอในเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการประชุมวางแผน ได้แบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 4 หมู่บ้าน ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 19 หมู่บ้านในตำบลกระสัง ซึงกลุ่มของข้าพเจ้าได้รับผิดชอบพื้นที่ทั้งหมด 4 หมู่  ซึงตัวข้าพได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านดอนหวาย ซึ่งมีประชากรอยู่ทั้งหมด 393 คน 108 หลังคาเรือน จากการลงสำรวจในพื้นที่พบว่า

 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและเกษตรกร ลักษณะพื้นที่โดยรวมคือร้อยละ 80เป็นพื้นที่ทำการเกษตรซึ่งจุดเด่นของพื้นที่นี้คือมีพื้นที่ที่ยังอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำที่ไม่ขาดแคลน ชาวบ้านจะทำการการเกษตรตลอดทั้งปี ช่วงฤดูการทำนาชาวบ้านก็จะทำนาตามปกติ หลังจากเก็บเกี่ยวผลิตเสร็จชาวบ้านจะใช้พื้นที่เพื่อปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ไม่ให้พื้นที่ของตัวเองว่างเปล่า หลังจากที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ ข้าพเจ้ายังพบอีกว่ามีบางครอบครัวที่ทำการเกษตรผสมผสาน โดยที่ไม่ทำนา โดยที่ชาวบ้าน จะแบ่งพื้นที่ของตัวเองออกเป็นหลายๆส่วนไว้สำหรับ ปลูกพืช ทั้งพืนบนดินและในน้ำ เลี้ยงสัตว์ ทั้งสัตว์บกแและสัตว์น้ำ

 

 

ซึ่งชาวบ้านจะทำการปลูกพืชผักหมุนเวียนไปตามฤดูกาล ซึ่งในช่วงเดือนมีนาคม ชาวบ้านจะทำการดูแลพืชชนิดหนึ่งเป็นพิเศษซึ่งจะให้ผลผลิตเฉพาะช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนเท่านั้น แต่ต้องดูแลมาตลอดทั้งปีนั่นคือ ผักกระเฉด(ผักรู้นอน) และยังเลี้ยงปลาชนิดต่างๆในพื้นที่ที่ปลูกผักกระเฉดอีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู