ข้าพเจ้านางสาวปวีณา พันธ์คูณ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมกับทีมงานที่หมู่ 3 บ้านไทรโยง หมู่ 10      บ้านกลันทา และหมู่ 19 บ้านไทรโยงเหนือ ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นของชุมชน และคนในชุมชน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย  จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเบื้องต้น

       ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเบื้องต้น จากการสำรวจพบว่าทั้งสามหมู่บ้านมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท ชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ปลูกผัก เพาะเห็ด ปลูกพืชไร่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป โดยชาวบ้านหมู่ 3 บ้านไทรโยง และหมู่ 10 บ้านกลันทา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ส่วนหมู่ 19 บ้านไทรโยงเหนือส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

     

       ลักษณะที่อยู่อาศัยของชุมชนของหมู่ 3 บ้านไทรโยง ค่อนข้างแออัด บ้านเรือนอยู่ใกล้ชิดกัน คนในชุมชนใกล้ชิดกันแบบเครือญาติ ชุมชนมีลักษณะเด่นคือเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณมีคูน้ำสามชั้นล้อมรอบหมู่บ้าน ปัจจุบันชุมชนได้ทำการขุดลอกคูน้ำรวมกันเป็นคูเดียว แต่ยังคงเหลือร่องรอยคูน้ำเดิมอยู่เล็กน้อย ซึ่งคูน้ำนี้เชื่อมต่อกับคูน้ำของหมู่ 19 บ้านไทรโยงเหนือ ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับหมู่ 3 บ้านไทรโยง จากการสอบถามคนในหมู่บ้านพบว่าในตอนแรกพื้นที่บริเวณที่คูน้ำล้อมรอบเป็นหมู่บ้านเดียวกันคือหมู่ 3 บ้านไทรโยง ต่อมาได้มีการสร้างถนนตัดผ่านกลางหมู่บ้าน แยกหมู่บ้านออกเป็นสองฝั่งจึงได้มีการตั้งหมู่ 19 บ้านไทรโยงเหนือขึ้น

     

       ลักษณะที่อยู่อาศัยของหมู่ 19 บ้านไทรโยงเหนือ แบ่งออกเป็น 2 คุ้มใหญ่ คือคุ้มไทรโยงเหนือ และคุ้มบ้านพะไล โดยคุ้มไทรโยงเหนือจะอยู่บริเวณที่คูน้ำล้อมรอบ ส่วนคุ้มบ้านพะไลอยู่ห่างออกมาประมาณ 5 กิโลเมตร บ้านเรือนค่อนข้างเป็นระเบียบ คนในชุมชนใกล้ชิดกันแบบเครือญาติ ชุมชนมีลักษณะเด่นคือมีคูน้ำสามชั้นล้อมรอบหมู่บ้าน ปัจจุบันเห็นคูน้ำชัดเจนสองชั้น ชาวบ้านมีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักสิทธิ์ในพื้นที่ของหมู่บ้าน เรื่องเล่าตำนานของหมู่บ้าน

     

       ลักษณะที่อยู่อาศัยของชุมชนของหมู่ 10 บ้านกลันทา แบ่งออกเป็น 2 คุ้มใหญ่ คือคุ้มกลันทา และคุ้มหนองตามา บ้านเรือนค่อนข้างเป็นระเบียบ คนในชุมชนใกล้ชิดกันแบบเครือญาติ ชุมชนมีลักษณะเด่นคือ มีการทอผ้า ปัญหาของทั้ง 3 ชุมชนที่พบส่วนใหญ่คือ ความยากจน ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นหนี้ ไม่มีเงินออม การว่างงานรายได้ลดลงจากสถานการณ์โรคโควิด-19 และปัญหาเสียงดังจากรถที่ขับบนถนน ปัญหารถขับเร็ว โดยเฉพาะหมู่ 3 บ้านไทรโยง และหมู่ 19 คุ้มไทรโยงเหนือ ซึ่งมีโอกาสทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

สรุปการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเบื้องต้น

       จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเบื้องต้นหมู่ 3 บ้านไทรโยง หมู่ 10 บ้านกลันทา และหมู่ 19 บ้านไทรโยงเหนือ ตำบลกระสัง        อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ชาวบ้านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดีในทุกเรื่อง ทั้งนี้ทีมงานจะได้นำข้อมูลส่วนนี้มาศึกษาเพื่อทำการพัฒนาชุมชนต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู