ข้าพเจ้า นางสาวพนิดา พรชัย ประเภท นักศึกษา                                                                                                               กลุ่ม c -เป้าหมายผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ                                                                                                                      หลักสูตร ID 10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์                                                                                                                                                    ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ในเดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564 ณ หมู่ที่15 บ้านโนนรัง ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

       กลุ่มของข้าพเจ้า มีสมาชิกจำนวน 4 คน โดยแบ่งเป็น ประเภท ประชาชน 1 คน, บัณฑิต 2 คน และนักศึกษา 1 คน ได้รับผิดชอบตำบลกระสัง หมู่ที่ 5 , 8 , 9 และ 15 ทั้ง 4 หมู่อยู่ติดกันมีเพียงแนวถนนแบ่งเขตพื้นที่  เพื่องานสะดวกและรวดเร็วจึงแบ่งพื้นที่เข้าสำรวจข้อมูล  ข้าพเจ้ารับผิดชอบ หมู่ 15 บ้านโนนรังรัง ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน

       ก่อนที่ข้าพเจ้าจะดำเนินการลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลและสำรวจชุมชนข้าพเจ้าได้ขออนุญาต ผู้นำชุมชนบ้านโนนรังคือผู้ใหญ่ ลำไย แขนรัมย์ และประสานงานกับคณะกรรมการชุมชนบ้านโนนรัง จากการสอบถามผู้นำชุมชนและลงพื้นที่เก็บข้อมูลรวมไปถึงสำรวจชุมชนพบว่า หมู่บ้านโนนรังเป็นหมู่บ้านที่มีขนาดเล็ก มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 66 ครัวเรือน อาชีพของคนในชุมชนส่วนใหญ่คือ การทำเกษตรกรรม ผลผลิตหลักทางด้านการเกษตรของ หมู่บ้านโนนรังคือ ทำนาและเลี้ยงสัตว์ ( วัว ควาย หมู เป็ด ไก่) และมีการปลูกพืชผักสวนครัวอื่นๆ ข้าพเจ้าได้พูดคุยกับ คุณตาบุญจันทร์ รุ่งโกมล บ้านเลขที่ 99 หมู่ 15 บ้านโนนรัง ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นเจ้าบ้านและเป็นคนในพื้นที่ที่อยู่อาศัย ทำมาหากินมาเป็นเวลานาน ท่านได้พูดถึงประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านให้ข้าพเจ้าฟังแล้วข้าพเจ้าได้มีการซักถามข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ส่วนกลางให้มาและคุณตาได้ให้ข้อมูล และได้มีการเก็บข้อมูลอย่างละเอียด

 

 

       จากการสำรวจพบว่า ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของหมู่บ้านโนนรัง ได้แก่ ผ้าไหม ผ้าทอมือ ผ้าลายขิด ผ้าซิ่นตีนแดง ซึ่งข้าพเจ้าได้เล็งเห็นว่าผลิตภัณฑ์จากผ้า สามารถนำมาทำเป็นสินค้า OTOP ที่สร้างชื่อและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนที่มากขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ผ้าต่างๆ เป็นผลิตภัณฑ์ที่คนในชุมชนมีการทออยู่แล้วเป็นประจำทุกวันและคนในชุมชนส่วนใหญ่ก็มีการทอผ้าเพื่อจำหน่าย แต่ยังขาดบรรจุภัณฑ์ ที่น่าดึงดูด และมีลักษณะโดดเด่นของชุมชน หากทางมหาวิทยาลัยและคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้เข้ามาส่งเสริมและช่วยเหลือคนในชุมชนข้าพเจ้ามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์จากผ้าต่างๆ อาทิ ผ้าไหม ผ้าซิ่นตีนแดง ผ้าทอมือ ผ้าลายขิด จะเป็นที่รู้จักและสามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้อย่างแน่นอน และยังสามารถจัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ และศูนย์แปรรูปผ้าไทย ได้อีกด้วย

รูปภาพประกอบ

 

 

อื่นๆ

เมนู