นายชโลธร แสนคนึง นักศึกษา ทีมงานเว็บไซต์ ตำบล กระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

การสร้างกราฟแสดงผลการตอบแบบสอบถามเพื่อแสดงข้อมูลแบบ real time บนเว็บไซต์ของตำบล

หลังจากที่ทางทีมงานได้รับหมอบหมายในการสร้างแบบฟอร์มแบบสอบถามสถานการณ์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลังจากการสร้างแบบฟอร์มสอบถามแล้วได้นำข้อมูลที่ได้รับการตอบกลับมานั้นมาสร้างเป็นกราฟแท่งเพื่อแสดงข้อมูลแบบ real time เพื่อใส่ลงบนเว็บไซต์

โดยเริ่มจาก

1.การนำข้อมูลที่ได้รับมาทำเป็นตารางสรุปข้อมูลก่อน

2.จึงเริ่มสร้างกราฟ โดยวาดไปทีละกราฟ แต่ละกราฟแสดงข้อมูลในแต่ละคำถามที่เราได้สร้างแบบสอบถามในแบบฟอร์มารสอบถามของเราในส่วนนี้คือส่วนที่ยากที่สุดเพราะเราต้องวาดกราฟให้ตรงกับข้อมูลที่เราได้ทำการสำรวจมา เราต้องวาดกราฟทั้งหมด 13 กราฟเพื่อนนำกราฟมาใส่ลงบนเว็บไซต์ของตำบล

3.นำกราฟที่เราได้วาดทั้งหมดมาใส่ลงบนเว็บไซต์ของเราหลังจากการใส่กราฟลงไปแล้วเราต้องคอยตรวจเป็นประจำทกวันว่ากราฟตรงกับข้อมูลที่เราได้สำรวจมาหรือไม่เพื่อการแก้ไขต่อไป

นอกจากข้อมูลสถานการณ์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  แล้วทางทีมงานได้ใส่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ไว้บนเว็บไซต์ของเราอีกด้วย

https://sites.google.com/bru.ac.th/krasangu2t2021/home

อื่นๆ

เมนู