ข้าพเจ้า นางสาวจุไรรัตน์ บัญดิษรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

     หลักสูตร ID 10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามเอกลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีส่วนร่วมของชุมชน ข้าพเจ้าและทีมงานพร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ลงพื้นที่ในการในเข้าร่วมประชุมกับผู้นำของตำบลกระสัง  ณ ศาลากลางประจำหมู่บ้านกระสัง หมู่ที่1 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.

ช่วงเวลาในการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรได้พาแนะนำตัวเองพร้อมกับทีมงานทุกคนให้ได้รู้จักกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ ของแต่ละหมู่ และแจ้งวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เพื่อขอความร่วมมือในการขอข้อมูล คำแนะนำ จากผู้นำหมู่บ้าน เพื่อให้โครงการในครั้งนี้บรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

 

     ในการลงพื้นที่ครั้งนี้กลุ่มข้าพเจ้ามีสมาชิกทั้งหมด 4 คน โดยแบ่งเป็นประเภท ประชาชน 1 คน บัณฑิตจบใหม่ 2 คน นักศึกษา 1 คน สมาชิกทั้ง4คน ได้รับผิดชอบในการลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนบ้านกระสัง ซึ่งบ้านกระสังจะแบ่งออกเป็น 4 หมู่ติดกันมีเพียงถนนแบ่งเขตพื้นที่ เพื่อการดำเนินงานที่ง่ายสะดวก ทีมงานได้แบ่งเขตกันรับผิดชอบออกเป็นคนละหมู่ ส่วนตัวข้าพเจ้าได้รับผิดชอบบ้านกระสัง หมู่14 โดยเริ่มแรกข้าพเจ้าได้เข้าขอข้อมูล คำแนะนำ จากผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งผู้ใหญ่บ้านได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เมื่อได้ข้อมูลแล้วข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจรายครัวเรือน โดยมีแบบสอบถาม 01 และ 02 ที่ได้จากส่วนกลางมาใช้ในการเก็บข้อมูล สิ่งที่ข้าพเจ้าได้พบในการลงพื้นที่พบว่าบ้านกระสังในปัจจุบันมีการขยายที่อยู่อาศัยเป็นหอพักจะค่อนข้างหนาแน่นหมู่บ้านมีการพัฒนาไปสู่ทุนนิยมและเป็นเมืองมากขึ้น ซึ่งส่งผลดีให้กับครัวเรือนที่อยากทำอาชีพค้าขาย หรือเปิดร้านขายของอยู่แล้วและจะมีรายได้จากบุคคลเหล่านี้อย่างมาก ประชาชนกลางคนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้างหรือค้าขายในชุมชน และจากที่ได้พูดคุยสอบถามชาวบ้านส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยให้ข้อมูล ซึ่งผู้สูงอายุส่วนมากจะว่างงานไม่มีรายได้ สมาชิกในครอบครัวหันไปประกอบอาชีพรับจ้างนอกพื้นที่เพราะยังมีหนี้สิน มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ แต่เรื่องดีของผู้สูงอายุที่ว่างงาน ไม่มีรายได้ คือชาวบ้านเหล่านี้ยังใช้พื้นที่เล็กๆบริเวณบ้าน ในการปลูกผักปลอดสารพิษไว้ทานเอง ชาวบ้านยังบอกอีกว่าผักเหล่านี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไป ข้าพเจ้าจึงได้สอบถามปัญหาและความต้องการ สิ่งที่ชาวบ้านต้องการคืออยากให้สนับสนุนงบประมาณหรือส่งเสริมการประกอบอาชีพหลักที่พอมีรายได้ต่อการดำรงชีวิตและจุนเจือครอบครัว

 

 

อื่นๆ

เมนู