ข้าพเจ้า นางสาวจุไรรัตน์ บัญดิษรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

     หลักสูตร : ID10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

     สืบเนื่องจากเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ข้าพเจ้านางสาวจุไรรัตน์ บัญดิษรัมย์ และทีมงานได้ลงพื้นที่ดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายจากส่วนกลางและอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ทำการออกลงพื้นที่หมู่บ้านกระสังทั้ง 4 หมู่  เพื่อเก็บข้อมูลทำแบบสอบถามตามแบบฟอร์ม 01 คือแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล 02 คือแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 และ 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้มาพบว่าประชากรบ้านกระสังส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย เป็นต้น และได้มีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากแบบฟอร์ม 06 เป็นแบบสำรวจเฝ้าระวังการแพร่ระบาดติดต่ออุบัติใหม่ ซึ่งแบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัยพบว่าครัวเรือนมีการสังเกตบุคคลในครอบครัวของตนเองว่ามีอาการเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19หรือไม่ และแบบสำรวจชุดที่ 2 สำหรับตลาด พบว่าบ้านกระสังมีตลาดนัดจำนวน1แห่ง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของ ม.12 จะเปิดขายทุกวันพุธและวันอาทิตย์ ผู้ดูแลตลาดได้มีการเข้มงวดในการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเป็นอย่างดี

   

     ต่อมาในเดือนมีนาคมข้าพเจ้าและทีมงานได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมและค้นหาว่าในหมู่บ้านกระสังทั้ง 4 หมู่ มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่สามารถนำมายกระดับได้และช่วยให้หมู่บ้านและตำบลกระสังลดปัญหาความยากจนอย่างมีเป้าหมายชัดเจน ข้าพเจ้าและทีมงานจึงนัดประชุมและขอความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง 4 หมู่ เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา เพื่อวิเคราะห์หาผลิตภัณฑ์ที่ในหมู่บ้านมี เพื่อนำมายกระดับผลิตภัณฑ์หรือฟื้นฟูการผลิตที่หยุดทำไปให้กลับมามีประสิทธิภาพอีกครั้ง ตัวข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ม.14 ข้าพเจ้าจึงได้สอบถามข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้าน ม.14ในที่ประชุม ท่านได้ให้ข้อมูลว่าบ้านกระสัง ม.14 เดิมเคยมีการผลิตน้ำยาล้างจานจากกลุ่มสัมมาชีพในหมู่บ้าน โดยการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนเข้ามาถ่ายทอความรู้ให้เพื่อสร้างรายได้ลดค่าใช้จ่ายให้ชาวบ้านและเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับชุมชนอีกด้วย

   มาดูสาระน่ารู้ของน้ำยาล้างจานกันค่ะ

      “ น้ำยาล้างจาน” คือสารชำระล้าง ที่ใช้ช่วยในการล้างจาน มีส่วนผสมของสารลดแรงตึงผิว  ที่มีการระคายเคืองต่ำ ประโยชน์หลักของน้ำยาล้างจานคือใช้ล้างภาชนะและเครื่องครัวด้วยมือหลังจากประกอบหรือรับประทานอาหารแล้ว น้ำยาล้างจานทำให้สิ่งสกปรกและไขมันหลุดจากภาชนะและรวมตัวเป็นอีมัลชัล อยู่ในน้ำหรือฟอง เนื่องจากโมเลกุลของน้ำยาล้างจานประกอบด้วยส่วนที่มีขั้วและไม่มีขั้วเช่นเดียวกับผงซักฟอก ส่วนที่มีขั้วจะจับกับโมเลกุลของน้ำ และส่วนที่ไม่มีขั้วจะจับกับสิ่งสกปรกให้หลุดออก ในสมัยก่อนมีชื่อเรียกอื่นๆ เช่น สบู่ล้างจาน หรือ ครีมล้างจานเนื่องจากเคยผลิตในรูปของสบู่และครีมมาก่อน ปัจจุบันน้ำยาล้างจานมีส่วนผสมอื่นรวมอยู่ด้วย เช่น น้ำมะนาวหรือชา ซึ่งเชื่อว่าเป็นการช่วยให้ภาชนะสะอาดมากขึ้นและถนอมมือมากกว่าเดิม  และเนื่องจากในหมู่บ้านมีกลุ่มผู้สูงอายุจำนวนมากและไม่ได้มีอาชีพและรายได้ประจำ ประกอบกับได้มีหน่วยงานราชการเข้ามาให้ความรู้เรื่องการทำน้ำยาล้างจานใช้เองภายในครัวเรือนซึ่งทำให้ประหยัดต้นทุนในการซื้อเป็นอย่างมาก และมีความคิดว่าหากทำแล้วนำไปขายสร้างรายได้กับกับบุคคลเหล่านี้  จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้ครัวเรือนที่ไม่ได้ประกอบอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น และเป็นการส่งเสริมให้มีสินค้าภายในชุมชนอีกด้วย

        ส่วนผสมของน้ำยาล้างจาน

1.หัวเชื้อ N 70  ½   กก.

2.ตัวขจัดคราบ   ½   กก.

3.ผงฟอง 1 

4.ผงข้น   ½   กก.

5.กันบูด    ½    ออนซ์

6.กรดมะนาว 1   ซอง

7.กลิ่นมะนาว   ½     ออนซ์

8.สีเหลือง  1    ซอง

9.น้ำ  12  กก.  

   อุปกรณ์ 

1. ถังน้ำขนาด  20  ลิตร  จำนวน 1 ถัง

2. ถังน้ำขนาด 10  ลิตร  จำนวน  2  ถัง

3. ไม้พาย/ท่อนไม้ไผ่  สำหรับกวน จำนวน 1 อัน

    กระบวนการและขั้นตอนการทำ

1. ชั่งน้ำ  12 กก.

2. แบ่งน้ำที่ชั่งมา 2 กก.ใส่ถังพร้อมผงฟอง กวนให้ละลาย

3. นำถังเปล่า  20  ลิตร  ใส่  N70 ,ผงข้น,ขจัดคราบ,กรดมะนาว พายกวนให้เป็นเนื้อเดียวกัน

4. นำผงฟองที่ละลายแล้วมาผสมกวนให้เข้ากัน

5. นำน้ำที่เหลืออีก 10 กก.ใส่ในถังทีละน้อย  แล้วกวนไปด้วยจนน้ำหมด

6. นำสีใส่ถ้วยละลายน้ำแล้วใส่ถัง ใส่กันบูด และกลิ่นมะนาว กวนให้เข้ากัน

7.เมื่อส่วนผสมเข้ากันน้ำมาบรรจุขวดปิดฝาให้หนาแน่น

     จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสัมมาชีพให้เกิดขึ้นในชุมชนสร้างรายได้ลดค่าใช้จ่ายให้กับบุคคลยากจนหรือว่างงาน แล้วค่อย ๆ ต่อยอดพัฒนาสินค้า พัฒนาตลาด เพื่อวาดอนาคตให้ครัวเรือนในชุมชนพึ่งตัวเองได้อย่างยั่งยืน จนส่งผลถึงตำบลอย่างมั่นคง 

แบบทดสอบการทำผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานและการทอเสื่อ ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

https://forms.gle/yzMvhiV5Yv4WxwKt5

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู