ข้าพเจ้านางสาวสุดารัตน์ ลิตรไธสง กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ID:10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

 

 

 

 

 

 

ได้มีการจัดประชุมประจำเดือน ณ ศาลากลางหมู่บ้านกระสัง หมู่1 และได้มีโอกาสพาทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรไปแนะนำตัวกับผู้นำแต่ละหมู่บ้านและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ  และเวลา 10.00 น. ได้เข้าพบกับองค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง เพื่อแนะนำตัวแต่ละทีมงานและชี้แจงรายละเอียดของโครงการให้แก่ทันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะฟังจะได้ทำงานราบรื่น

ส่วนของการทำงานตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีทั้งหมด 19 หมู่บ้าน แบ่งกลุ่มออกเป็นทั้งหมด 5 กลุ่ม ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายทำงานทั้ง 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2 บ้านม่วงเหนือ หมู่ 16 บ้านม่วงเหนือพัฒนา หมู่4 บ้านเครือชุดหมู่  หมู่ 11 บ้านลำดวน หลังจากที่ข้าพเจ้าลงสำรวจข้อมูลในบ้านม่วงเหนือเพื่อเก็บข้อมูลในแบบสอบถาม 01 02 พบว่าประชากรส่วนใหญ่ของบ้านม่วงเหนือประกอบอาชีพทำไร่ปลูกผักบุ้ง และทำเกษตรกรรมเป็นหลัก ส่วนบ้านม่วงเหนือพัฒนาก็ประกอบอาชีพทำไร่ปลูกผักบุ้งและผักสวนครัวต่างๆเป็นส่วนมาก รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้างและในวัดบ้านม่วงเหนือพัฒนามีการจัดกลุ่มทอผ้าฝ้ายอยู่ที่วัด เนื่องจากไม่มีศาลากลางหมู่บ้านจึงทำให้ได้ไปจัดกลุ่มทอผ้าเล็กๆในวัด หมู่บ้านเครือชุดคนส่วนใหญ่จะทำเกษตรกรรมหลังจากหมดฤดูทำนาคนจะไม่ได้ไปไหนจะอยู่บ้านเลี้ยงวัว ควาย หรือไม่ได้ออกไปหารายได้ และหมู่บ้านสุดท้ายบ้านลำดวนคนในหมู่บ้านจะประกอบอาชีพรับจ้างเป็นหลักส่วนน้อยที่จะรับงานจากโรงวิกมาทำที่บ้านคนในหมู่บ้านเคยรับดอกไม้จันทน์มาทำเป็นอาชีพแต่ส่งออกไม่ได้ทำให้รายได้ลดลงจากผลกระทบของโควิด19

รูปภาพประกอบ

อื่นๆ

เมนู