ID10 ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยนายเรืองเดช กิชัยรัมย์ กระผม นายเรืองเดช กิชัยรัมย์ ประเภทประชาชน ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร ID 10 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

            วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. ณ.ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 1 ของตำบลกระสัง อาจารย์ผู้ควบคุมหลักสูตรได้นำคณะทำงานเข้าแนะนำตัว และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการกับผู้นำชุมชน หลายภาคส่วน มีทั้งในส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. เพื่อนำเสนอวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจรายตำบล ซึ่งเป็นการบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย หลังจากนั้นได้แนะนำผู้ปฏิบัติงานในแต่ล่ะกลุ่มแต่ล่ะพื้นที่ ให้ผู้นำชุมชนที่อยู่ในการดูแลได้รับทราบ

               เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง อาจารย์ผู้ควบคุมหลักสูตรได้นำคณะทำงานเข้าแนะนำตัว และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะผู้บริหารได้ทราบ รวมไปถึงการแนะนำพื้นที่และการแนะนำการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้แก้ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ซึ่งกลุ่มของกระผมมีสมาชิกทั้งหมด 4 คน ประกอบด้วย ประชาชน 1 คน บัณฑิตจบใหม่ 2 คน นักศึกษา 1 คน โดยได้พื้นที่ในการรับผิดชอบทั้งหมด 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองม้า หมู่5 , บ้านโพธิ์ไทร หมู่8 , บ้านหนองหว้า หมู่ 9 , บ้านโนนรัง หมู่15 โดยใน 4 หมู่บ้านมีพื้นที่ติดกันมีเพียงพื้นที่บ้านหนองหว้า เท่านั้นจะมีถนนกั้นอยู่

                  และในการสำรวจครั้งนี้ กระผมได้สำรวจในพื้นที่ หมู่ 5 บ้านหนองม้า ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาพื้นที่ในภาครวม โดยในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายประภัย ผาบุตร ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองม้า ที่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำเครื่องจักสาน

เครื่องจักสารต่างรูปแบบหลากหลายขนาด

           ซึ่งมีนายบุญจันทร์ สีบา อายุ 66 ปีเป็นผู้ทำ โดยการทำเครื่องจักสานต่างๆจะทำตามคำสั่งของผู่ว่าจ้าง ไม่ว่าจะขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก นายบุญจันทร์ ก็สามารถทำได้ ซึ่งเป็นศาสตร์ความรู้ที่มีติดตัวมา

             เครื่องจักรสานของนายบุญจันทร์ จะมีความสวยงามและความแข็งแรงในตัวและไม่ไผ่ที่นำมาทำก็นำมาจากในพื้นที่ ทำให้กลายเป็นสิ่งที่น่าศึกษาและนำเสนอในศาสตร์และศิลป์ของงานจักรสานของชุมชนบ้านหนองม้า

อื่นๆ

เมนู