ดิฉัน นางสาวศุภนิดา สุขประเสริฐ  ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลกระสัง                                                   หลักสูตร ID 10 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์   

     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564                                                                                                                                          ณ.ศาลากลางหมู่บ้าน  หมู่  1  ตำบลกระสัง เวลา 9.00 น. อาจารย์ได้พาผู้ร่วมงานเข้าไปแนะนำตัวและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลซึ่งทำแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล กับผู้นำชุมชนในวาระการประชุมประจำเดือนของตำบลกระสัง และได้แนะนำทีมผู้ที่จะลงปฏิบัติงานแต่ละหมู่บ้านว่ามีใครบ้างและประจำทำงานที่หมู่บ้านไหนให้ทราบ

     ณ.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง เวลา 10.00 น. อาจารย์ได้พาผู้ร่วมงานเข้าไปแนะนำตัวและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการให้แก่ท่านนายกและคณะผู้บริหารทราบและท่านได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนเพื่อให้ทุกคนลงไปในพื้นที่และทำงานได้อย่างราบรื่น

     ในกลุ่มของดิฉัน มีสมาชิก 4 คน แบ่งเป็น ประชาชน 1 คน, บัณฑิต 2 คน และนักศึกษา 1 คน ได้รับผิดชอบตำบลกระสัง หมู่ 5 บ้านหนองม้า, หมู่ 8 บ้านโพธ์ไทร, หมู่ 9 บ้านหนองหว้า, หมู่ 15 บ้านโนนรัง ทั้ง 4 หมู่อยู่ติดกันมีเพียงบ้านหนองหว้าเท่านั้นที่อยู่อีกฝั่งของถนน โดยจำนวนครัวเรือนทั้ง 4 หมู่บ้านมีทั้งหมด  356 ครัวเรือน และมีจำนวนประชากรรวมทั้ง 4 หมู่บ้านเท่ากับ 1,323 คน และยังมีกำนันตำบลกระสังอยู่ที่ หมู่ 8 นายสมนึก ไม้งาม

     ในการสำรวจครั้งนี้ดิฉันได้ทำการสำรวจในพื้นที่หมู่ 9 บ้านหนองหว้า ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสำรวจ 01 02  เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาเศรษกิฐสังคมและสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านหมู่บ้าน โดยในการลงสำรวจเก็บข้อมูลครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 นายสอน เปารัมย์ ให้ข้อมูลว่า บ้านหนองม้าเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กมีเพียง 58 ครัวเรือนมีประชากรทั้งหมด 201 คน ซึ่งอาชีพของลูกบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ทำการเกษตรและปศุสัตว์เลี้ยงโค แต่การทำเกษตรยังไม่ใช่การทำเกษตรแบบอินทรีย์แบบเต็มรูปแบบ ซึ่งมีครัวเรือนทำเกษตรอยู่ประมาณ10-15 ครัวเรือน ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จะนำมาขายที่ตลาดนัดและรับประทานกันในครัวเรือน ส่วนการทำปศุสัตว์นั้นก็เลี้ยงกันตามวิถีชีวิตแบบเดิมเมื่อยามหน้าแล้งก็ทำให้เกิดการขาดแคลยอาหารในการเลี้ยง ทำให้ต้องซื้ออาหารเพิ่มให้สัตว์กิน ยังไม่มีการลดค่าใช้จ่ายด้านอาหาร

อื่นๆ

เมนู