ข้าพเจ้านางสาวเจนจิรา ปะทะรัมย์ ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำแหน่งกพร. ในกลุ่ม ID10 ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีหน้าที่ในการนำเข้าข้อมูลผลการขับเคลื่อนและผลความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินในภารกิจงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์และลงพื้นที่ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

          ในเดือนที่มีนาคมนี้ ได้เริ่มปฏิบัติงานโดยงานส่วนแรกเป็นการลงพื้นที่ เพื่อส่งมอบลายผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ให้แก่กลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 7 , หมู่ที่ 9 และ บ้านศรีปทุม หมู่ที่ 11 ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ รวมไปถึงกลุ่มทอผ้าบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 16 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้กลุ่มได้นำมาใช้เป็นลวดลายต้นแบบ เป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

              

          เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ “ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล” ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม)

          ร่วมสนับสนุนนักการตลาดรุ่นใหม่ ในการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มสวนบริบูรณ์ บ้านดอนพรม หมู่ที่ 14 ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ การสร้าง content ถ่ายภาพและวีดีโอ พร้อมทั้งจัดโปรโมชั่น Live สด ผ่านเพจอะไรดีบุรีรัมย์

               

          เข้าร่วมดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ณ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในระดับต่างๆให้ผู้นำมีความรู้ คู่คุณธรรม สามารถบริหารจัดการชุมชนของตนเองได้ และเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนบูรณาการงาน สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน สร้างความสามัคคีของคนในชุมชน เป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้แนวคิด “1 หมู่บ้านสามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารด้วยหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง”

                  

          ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และปิดทองฉัตรจำลองจำนวน 360 ฉัตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

          ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ พื้นที่แปลงบ้านไทยพัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

                 

          ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการดำเนินการตามโครงการพัฒนาพื้นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ พื้นที่แปลงบ้านไผ่งาม หมู่ที่ 13 ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้ดำเนินการออกแบบแปลนใหม่ตามขนาดพื้นที่และสภาพภูมิสังคมและกำหนดแนวเขต ตำแหน่งบ่อน้ำ คลองไส้ไก่ พื้นที่นา พื้นที่โคก โดยยึดตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543

                      

           ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์เป็นไปตามแบบแผนรายละเอียดของงานและเงื่อนไขการจ้างงาน (TOR) ของโครงการของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ และปฏิบัติงานอยู่ภายใต้ การกำกับดูแลของพัฒนาการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับความรู้และเข้าใจในเรื่องต่างๆอีกมากมาย รวมไปถึงการลงพื้นที่เพื่อพบปัญหาในหน้างานจริงและจะต้องแก้ปัญหาไปในทิศทางไหนอีกด้วย ขอขอบคุณพี่ๆภายในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ที่ให้คำแนะนำและแนวทางการปฎิบัติงานเป็นอย่างดีค่ะ ขอบคุณค่ะ

อื่นๆ

เมนู