บทความเดือนกรกฎาคม

        เรื่อง มอบเสื้อ ฉีดวัคซีน

ข้าพเจ้า นางสาววนาวิน ศรีสอาด ประเภท นักศึกษา

      ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมกับทีมงานในเดือน กรกฎาคม พุทธศักราช2564 ที่ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

      ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

     การลงพื้นที่

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน และการจัดกิจกรรมการประชุมหารือเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Alnaysis) ของชุมชนร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านในชุมชน ทำให้ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทราบข้อมูลในด้านต่างๆของพื้นที่ชุมชน รวมถึงความต้องการและแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ของชุมชนให้มีความน่าสนใจ ที่จะสามารถช่วยยกระดับชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยที่ให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ จากข้อมูลที่ได้ดังกล่าวข้าพเจ้าและทีมงานได้นำมาประชุมหารือกันเพื่อวางแผนการดำเนินในขั้นตอนต่อไป

ข้าพเจ้าและทีมงานได้วางแผนการดำเนินงานโดยเริ่มจากต้องการปรับภูมิทัศน์ของพื้นที่ในชุมชนให้มีความน่าสนใจ โดยการเสริมสร้างแนวคิดสร้างสรรค์การปลูกต้นไผ่ เพื่อความสวยงามทางด้านการท่องเที่ยว หรือเป็นจุดแวะถ่ายรูป รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับต้นไผ่ ที่มีหลากหลายสายพันธุ์

สำหรับเนื้อหาบทความประจำเดือนกรกฎาคมนี้ ข้าพเจ้าได้เขียนเพื่อนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ กิจกรรมการมอบเสื้อให้คนในชุมชนที่ได้ฉีดวัคซีนแล้ว เนื่องจากตอนนี้มีการแพร่ระบาด ของไวรัสโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ผู้สูงอายุถือเป็น
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่มีอาการรุนแรงมากกว่ากลุ่มวัยอื่น การอยู่รวมกันเป็นเป็นจำนวนมากอาจทำไห้เกิดความเสี่ยงในการติดโรค ข้าพเจ้าและทีมงานจึงได้คิดหารือ เชิญชวนไห้คนในชุมชนไปฉีดวัคซีนโดยการมอบเสื้อไห้ เพื่อให้กำลังใจ

 

จากการลงพื้นที่มอบเสื้อ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่มอบเสื้อ ที่บ้านกลันทา หมู่10 ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ตลอดการมอบเสื้อแต่ละบ้าน ข้าพเจ้าและทีมงาน รวมถึงคนในชุมชนได้มีการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมืด้วยเจลแอลกอฮอล์ลตลอดทั้งวัน  รวมถึงให้คำแนะนำแนวทางการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล เพื่อป้องกันและลดการแพร่เชื้อโควิด 19

 

 

 

 

ตลอดการมอบเสื้อก็มีชาวบ้านบางคนเชิญชวนให้ผู้ที่ยังไม่ฉีด ไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันตนเองจากการเจ็บป่วยและลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ผลข้างเคียงมีน้อยมากที่จะเกิด บางคนมีอาการง่วงนอน ฉีดไม่เจ็บเข็มเล็กนิดเดียว หากไม่ฉีดเลยก็อาจจะเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค เนื่องจากเชื้อไวรัสนี้สามารถก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจในคน

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู