นายศกดิ์มงคล  ศิริมา นักศึกษา ทีมงานเว็บไซต์ ตำบล กระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษรฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

 

  ระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์

 

(Content Management System : CMS) คือ ระบบที่พัฒนา ขึ้นมาเพื่อช่วยลดทรัพยากรในการพัฒนาเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำลังคน ที่ใช้ในการสร้างและควบคุมดูแลไซต์ ลักษณะการทำงานของ Content Management System (CMS)
เป็นระบบที่แบ่งแยกการจัดการในการทำงานระหว่างเนื้อหา(Content) ออกจากการออกแบบ (Design) โดยการออกแบบเว็บเพจจะถูกจัดเก็บไว้ใน Templates หรือ Themes ในขณะที่เนื้อหาจะถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลหรือไฟล์ เมื่อใดที่มีการใช้งานก็จะมีการทำงานร่วมกันระหว่าง 2 ส่วน เพื่อสร้างเว็บเพจขึ้นมา โดยเนื้อหาอาจจะประกอบไปด้วยหลายๆส่วน

 

ลักษณะเด่นของ CMS ก็คือ มีส่วนของ Administration panel (เมนูผู้ควบคุมระบบ) ที่ใช้ในการบริหารจัดการส่วนการทำงานต่างๆในเว็บไซต์ทำให้สามารถบริหารจัดการเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว และเน้นที่การ จัดการระบบผ่านเว็บ

 

-เผยแพร่ข่าวสารต่างๆ

-เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

-และข้อมูลสถิติต่างๆ

และส่วนอื่นๆ ที่สามารถเพิ่มเติม ดัดแปลง แก้ไขแล้วประยุกต์นำมาใช้งานให้เหมาะสม

ที่มา: Krueak

 

 

อื่นๆ

เมนู