ผม นายศิริชัย บุญธง เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน ประเภท บัญฑิต หลักสูตร ID10 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ลายผ้ากับเอกลักษณ์ในท้องถิ่น

ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2564 ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) หลักสูตร ID10 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบลายผ้าไหม สไบขิด ณ ศูนย์การทอผ้าบ้านโนนรัง หมู่ที่15 ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ วิทยากรฝึกอบรมโดย รองศาสตราจารย์สมบัติ ประจญศานต์ มีตัวแทนชาวบ้านในกลุ่มท้อผ้าจากในพื้นที่จำนวน 20 คน ซึ่งเป็นกลุ่มทอผ้าสหวิชาชีพของชาวบ้านในชุนชุมตำบลกระสัง

ในการอบรมครั้งนี้วิทยากรได้ชี้ให้เห็นถึงแนวคิดการคงไว้ซึ้งความเป็นอัตลักษณ์เพื่อแสดงความเป็นตัวตนและบอกถึงเรื่องราวประวัติความเป็นมาที่ส่งต่อมาแต่ในอดีตของลายผ้าที่ถักทอในปัจจุบัน โดยการนำลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์มาผสมผสานและจัดเรียงลวดลายออกมาให้แปลกใหม่และสวยงามตามแนวคิดของชาวบ้านในชุนชุมแต่ยังคงไว้ซึ่งลวดลายดั้งเดิมที่มีมาแต่อดีต รวมถึงแนวคิดการนำลวดลายดั้งเดิมมาทับซ้อนกันจนเกิดเป็นลวดลายใหม่ๆ เพื่อเป็นแนวทางการออกแบบลายผ้าไหมลายมัดหมี่ที่เป็นลายอัตลักษณ์ที่บ่งบอกเรื่องราวความเป็นมาของชุมชนตำบลกระสังโดยแนวคิดต่างๆที่วิทยากรจะได้นำมาได้รับความสนใจจากชาวบ้านที่มาอบรมอย่างมาก

กิจกรรมการอบรมได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมทุกท่าน ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่สามารถนำไปต่อยอดในการออกแบบลายผ้าไหม สไบขิด อื่นๆได้ต่อไป ร่วมถึงแนวคิดต่างๆที่วิทยากรได้นำเสนอ ไม่ว่าจะเป็น แนวคิดการผสมผสานลวดลาย แนวคิดการนำผ้ามามัดหมี่ซ้ำ ยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอย่างมากอีกด้วย

ผลจากกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบลายผ้าไหม สไบขิด ในครั้งนี้ชาวบ้านจากกลุ่มทอผ้าหมู่บ้านโนนรัง ตำบลกระสัง นอกจากแนวคิดต่างๆ แล้วความรู้ใหม่ๆ ผู้เข้าอบรมได้ร่วมมือกันออกแบบต้นแบบลายผ้าที่สวยงามได้หลากหลายลวดลายเพื่อนำไปถักทอออกมาเป็นชิ้นงานจริงให้เราได้สัมผัสและเลือกชม

 

 

 

อื่นๆ

เมนู