ข้าพเจ้านาเรืองเดช กิชัยรัมย์ ประเภทประชาชน หลักสูตร ID 10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานในพื้นที่ หมู่ 5 บ้านหนองม้า และหมู่ที่ 8 บ้านโพธิ์ไทร

ซึ่งในครั้งที่แล้วผมได้สำรวจในพื้นที่ หมู่ 5 บ้านหนองม้า ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์และได้พบกับนายบุญจันทร์ สีบา อายุ 66 ปี ซึ่งเป็นผู้ทำเครื่องจักสานต่างๆในครั้งครั้งนั้น นายบุญจันทร์ได้ให้ความความรู้เบื้องต้นในการประกอบอาชีพทำเครื่องจักสาน และได้ให้ความรู้เกี่ยงกับเครื่องจักสาน และในครั้งนี้ผมได้มีโอกาสมาลงพื้นอีกครั้งเพื่อศึกษา และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักสานชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า ไซ ซึ่งนายบุญจันทร์ ได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของ ไซ

ให้ได้รู้ละเอียดว่า ไ  คือเครื่องมือจับปลา ดักปลา แต่โบราณเหล่านี้ และได้มีการถูกนำมาสร้างเป็นเครื่องรางเพื่อดักจับเอาโชคลาภทรัพย์สิน  มีที่มาจากวิถีชีวิตคนโบราณโดยแท้ และเครื่องมือจับสัตว์น้ำเหล่านี้ยังมีคำโบราณเรียกกันว่า “ท้าวพันตา พญาพันวัง”  ยกให้เป็นของขลังคุ้มภัยได้

ซึ่งในปัจุบันที่นายบุญจันทร์รับจ้างสานไซนั้นส่วนหนึ่งจะมีการนำไปตกแต่งบ้าน เพื่อเป็นการเสริมดวงหรืออีกอย่างจะเรียกว่าแก้เคล็ดเรียกเงินเข้าบ้าน ซึ่งจะแสดงถึงหลักความเชื่อของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

และอีกหนึ่งสิ่งที่แสดงถึงความฉลาดของคนสมัยก่อนในการทำเครื่องจักสานชนิดนี่คือการมีช่องเข้าของปลา แต่หากได้เข้าแล้วก็จะออกไม่ได้ ซึ่งภาษาทางบ้าน จะเรียกว่า ปากไซ ซึ่งจะประกอบกับความเชื่อในการนำไซไปดักเงิน ดักทอง เข้าแล้วออกไม่ได้

และผมได้มีโอกาสร่วมสังเกตุการประชุมของชาวบ้านภายในชุมชนบ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโพธิ์ไทร รวมไปถึงการชี้แจ้งการดำเนินโครงการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ให้ชาวบ้านในชุมชนได้รับทราบและได้สอบถามถึงสิ่งที่ชาวบ้านมี และความต้องการของชาวบ้านเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในขั้นถัดไป

ซึ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ ทางกลุ่มพวกเราได้มีการประชุมกลุ่มสรุปสิ่งที่ชุมชนแต่ละชุมชนมี เพื่อนำไปสู่การสรุปไปเด็ดไปสู่การพัฒนาและการยกระดับ ซึ่งจำแนกรายละเอียดได้ดังนี้

1. การยกระดับและส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อจำหน่าย (หมู่5,9)
2. การยกระดับและส่งเสริมการทำเนื้อแดดเดียว (หมู่ 9)
3. การส่งเสริมการปลูกกล้าไม้ยืนต้นเพื่อจำหน่าย (หมู่5)
4. การส่งเสริมการยกระดับวิสาหกิจ กลุ่มการเพาะเลี้ยงเห็ดและการเลี้ยงไก่(หมู่8)
5. การส่งเสริมการยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทอผ้าไหมบ้านิโนนรัง (หมู่15)

และในการได้มาซึ่งประเด็นในครั้งนี้ทางกลุ่มของพวกเราได้ทราข้อมูลเพื่อนำไปสู่การสรุปประเด็ดไปสู่การพัฒนาและการยกระดับ ในลำดับต่อ

อื่นๆ

เมนู