นายศักดิ์มงคล ศิริมา กลุ่มของนักศึกษา ID:10 ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับหน้าที่ในการเขียนเว็บไซต์เกี่ยวกับข้อมูลของผลิตภัณฑ์ในแต่ละหมู่บ้านและข้อมูลทั่วไปที่รวบรวมมาจากการลงพื่นที่ที่แต่ละกลุ่มนั้นรวบรวมมาเพื่อจัดทำเว็บไซต์เป็นของกลุ่มงานกระสังขึ้นมา หน้าเว็บเพจที่จัดทำขึ้น เพื่อนำเสนอข้อมูลต่างๆ ผ่านทางคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต โดยจะมีหน้าเว็บเพจหลายๆ หน้าที่เชื่อมโยงเข้ากับไฮเปอร์ลิ้งค์ เพื่อให้สามารถเปิดไปยังหน้าเพจต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

 

ขั้นตอนการสร้างเว็บ

นอกจากการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาแล้ว ก็ต้องมีการพัฒนาเว็บไซต์บ่อยๆ เพื่อให้มีความทันสมัยและทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปเสมอ โดยมีขั้นตอนในการพัฒนาเว็บไซต์ดังนี้

  1. กำหนดวัตถุประสงค์ ค์ว่าต้องการพัฒนาเว็บไซต์อย่างไรบ้าง เน้นเนื้อหาเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไร และพัฒนาในส่วนไหนอย่างไร
  2. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องการให้เข้าชมเว็บมากที่สุด เพื่อจะได้เลือกวิธีการนำเสนอ การใช้กราฟิก รูปภาพและโทนสีได้อย่างเหมาะสม
  3. เตรียมแหล่งข้อมูล ที่จะนำเนื้อหาสาระมานำเสนอ ซึ่งแหล่งข้อมูลเหล่านี้จะต้องมีความน่าเชื่อถือและครบถ้วนสมบูรณ์
  4. เตรียมบุคลากร ที่มีความสามารถในด้านการพัฒนาเว็บไซต์ให้พร้อม โดยจะมีกี่คนก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าต้องการบุคลากรดูแลในด้านใดบ้าง
  5. เตรียมทรัพยากร ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ เช่น โปรแกรมต่างๆ มัลติมีเดีย เป็นต้น
  6. เริ่มลงมือสร้าง ข้อมูลครบทั้งหมดแล้ว จึงนำข้อมูลที่ได้ มาสร้างเป็นเว็บไซต์ เพื่อให้เหมาะสมกับ 5 ข้อด้านบน
  7. ปรับปรุงพัฒนา หลังจากทำเว็บไซต์เสร็จแล้ว ควรมีการปรับปรุง  มีการดูแลเว็บไซต์ให้เหมาะสม เพื่อส่งเสริมวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน เพราะเว็บไซต์ที่ดีที่สุด คือเว็บไซต์ที่ยังสร้างไม่เสร็จ ส่วนเว็บไซต์ที่สร้างเสร็จ คือเว็บไซต์ที่ตายไปแล้ว

 

ประโยชน์ของเว็บไซต์

1.ช่วยเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักรกันอย่างแพร่หลาย

2.สามารถให้บริการต่างๆ ที่สะดวกสบาย ทันสมัย และรวดเร็วที่สุด

3.เป็นการแนะนำของดีผลิตภัณฑ์ในตำบลกระสัง

 

 

ในส่วนของเว็บไซต์จะมีข้อมูลหลากหลายด้านเกี่ยวกับชุมชนในแต่ละหมู่ว่ามีผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในหมู่บ้านเพื่อชูความเป็นเอกลักษณ์ของตำบลกระสังและยกระดับเศรษฐกิจความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นและสามารถเชิญชวนให้ผู้ท่องเที่ยวนั้นเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์นั้นๆ

อื่นๆ

เมนู